مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی نمایید.

Sensor-in-the-loop tractor stability control: Look-ahead attitude prediction and field tests
کنترل پایداری تراکتور حس گر – در – لوپ : پیش بینی دیدگاهی پیش رفته و تست های میدانی
A simulation model of 2WD tractor performance
مدل شبیه سازی عملکرد تراکتور 2WD

Skip Navigation Links