مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کشاورزی – آب

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کشاورزی – آب به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش کشاورزی – آب نمایید.

Management of Drought
مدیریت خشکسالی
Irrigation control system using distributed embedded system
سیستم کنترل آبیاری با استفاده از سیستم های جاسازی شده گسترده
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
Usefulness of Empirical Equations in Assessing Canal Losses through Seepage in Concrete-Lined Canal
سودمندي معادلات تجربي در ارزيابي تلفات كانال از طريق تراوش در كانال هاي با پوشش بتني
Reducing water losses from channels using linings: Costs and benefits in Pakistan
کاهش تلفات آب از نهرها با استفاده ها: هزینه ها و درآمدها در پاکستاناز پوشش
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی
Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain
توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان)

Skip Navigation Links