مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش گیاه پزشکی نمایید.

Cell polarity and tissue patterning in plants
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L
Iron Cofactor Assembly in Plants
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان
Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt
Optimization of photosynthetic light energy utilization by microalgae
بهینه سازی بکارگیری انرژی نور فتوسنتزی توسط ریز جلبک ها
Cold resistance in plants: A mystery unresolved
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده
Quality Analysis of Pomegranate by Non-Destructive Soft X-Ray Method
آنالیز کیفی انار به وسیله ی روش غیر تخریب کننده اشعه X نرم
Cold Acclimation and Freezing Tolerance in Plants
سازگاري با سرما و تحمل انجماد در گياهان
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.)
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن
Citrus disease recognition based on weighted scalable vocabulary tree
شناسایی بیماری مرکبات براساس معیارهای وزن دهی شده ی درخت واژگان
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه
VDAC phosphorylation, a lipid sensor influencing the cell fate
فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول
Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز
Lysosome: regulator of lipid degradation pathways
لیزوزوم: تنظیم کننده مسیرهای تخریب لیپید
ABA signaling in stress-response and seed development
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه
Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling
مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنالدهی سلول گیاهی
Lysosomal degradation of membrane lipids
تخریب لیزوزومی لیپیدهای غشایی
Allelopathy: physiological and Sustainable Agriculture Important Aspects
آللوپاتی: جنبه ها ی مهم و فیزیولوژیکی در کشاورزی پایدار
The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na1yH1 antiporter
ژن مقاوم به نمک آرابیدوبسیس تالیانا، (SOS1)، یک آنتی پورتر Na+/H+ ر ا کد می کند
RESPONSE OF EGG PARASITOID Telenomus busseolae TO SEX PHEROMONE OF Sesamia nonagrioides
پاسخ زنبور پارازیتوئید تخم Telenomus busseolae به فرومون جنسی Sesamia nonagrioides

Skip Navigation Links