مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات نمایید.

Genetically Modified Foods and Social Concerns
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی
Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Promoter diversity in multigene transformation
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام)
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند
اثرات ترکیبی اینولین، پکتین و صمغ گوار بر کیفیت و ثبات نان منجمد نیمه آماده
THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID AND BENZYLADENINE ON GROWTH AND ESSENTIAL OILS OF GERMAN CHAMOMILE
بررسی اثر جیبرلیک اسید و بنزی لادنین بر رشد و اسانس های بابونه آلمانی
Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran
الگوی استفاده از انرژی در تولید برنج: مطالعه ی موردی در استان مازندران ایران
Micro propagation of banana (Musa sp.) cv. Agnishwar by In vitro shoot tip culture
میکروپراکنی موز Musa sp.) cv. Agnishwar ) با کشت آزمایشگاهی نوک شاخه
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز
Effects of L-Cysteine on some characteristics of wheat starch
اثرات ال- سیستئین بر برخی از ویژگی های نشاسته ی گندم
Application of cereals and cereal components in functional foods: a review
کاربرد غلات و اجزای تشکیل دهنده ی آن در غذاهای عملگرا
The potential use of cereal (1-3,1-4)- β-D-glucans as functional food ingredients
پتانسیل استفاده از گلوکان های (1/3,1/4)- β -Dغلات، به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی غذای عملگرا
Production and Applications of Artificial seeds: A Review
تولید و کاربردهای دانه های مصنوعی: یک مرور کلی
Priming memory invokes seed stress-tolerance
خاطره پرایمینگ تحمل تنش در بذر را القاء می کند
Micronutrient application through seed treatments – a review
کاربرد عناصر ریزمغذی از طریق تیمار بذر – مقاله مروری
Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد

Skip Navigation Links