مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش علوم باغبانی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش علوم باغبانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش علوم باغبانی نمایید.

Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera)
Quality Analysis of Pomegranate by Non-Destructive Soft X-Ray Method
آنالیز کیفی انار به وسیله ی روش غیر تخریب کننده اشعه X نرم
Probiotic beverage from cashew apple juice fermented with Lactobacillus casei
نوشيدني پروبيوتيك آب ميوه سيب كاشو تخمير شده با لاكتوباسيليوس كازئي
Heritability and phenotypic variation of double seeds in almond
وراثت پذیری و تنوع فنوتیپی بذرهای دوبل (مضاعف) در بادام (Prunus dulcis)
A novel method for determination of patulin in apple juices by GC–MS
یک روش جدید برای تعیین پاتولین در آب سیب بوسیله GC-MS
Determining and modeling rheological characteristics of quince seed gum
تعیین و مدلسازی مشخصه های رئولوژیکی صمغ دانه میوه بِه

Skip Navigation Links