مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 3)

اثرات ترکیبی اینولین، پکتین و صمغ گوار بر کیفیت و ثبات نان منجمد نیمه آماده word
Inbreeding in Danish Dairy Cattle Breeds pdf
تولید مثل های درون نژادی در گاوهای شیری دانمارکی word
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION pdf
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن word
Effective Risk Management Policy choices under Climate Change: An Application to Saskatchewan Crop Sector pdf
Reducing water losses from channels using linings: Costs and benefits in Pakistan pdf
کاهش تلفات آب از نهرها با استفاده ها: هزینه ها و درآمدها در پاکستاناز پوشش word
Citrus disease recognition based on weighted scalable vocabulary tree pdf
شناسایی بیماری مرکبات براساس معیارهای وزن دهی شده ی درخت واژگان word
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root pdf
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه word
THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID AND BENZYLADENINE ON GROWTH AND ESSENTIAL OILS OF GERMAN CHAMOMILE pdf
بررسی اثر جیبرلیک اسید و بنزی لادنین بر رشد و اسانس های بابونه آلمانی word
Dairy Manure Handling pdf
انتقال کود در گاوداری word
VDAC phosphorylation, a lipid sensor influencing the cell fate pdf
فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول word
Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests pdf
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی word
Effect of Inulin on the Physical, Chemical and Sensory Quality Attributes of Polish Chicken Burgers pdf
تاثیر اینولین بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و کیفیت حسی همبرگر های مرغ لهستان word
Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran pdf
الگوی استفاده از انرژی در تولید برنج: مطالعه ی موردی در استان مازندران ایران word
A classification system for seed dormancy pdf
سیستم طبقه‌بندی برای خواب بذر (دانه) word
Micro propagation of banana (Musa sp.) cv. Agnishwar by In vitro shoot tip culture pdf
میکروپراکنی موز Musa sp.) cv. Agnishwar ) با کشت آزمایشگاهی نوک شاخه word
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز word
Probiotic beverage from cashew apple juice fermented with Lactobacillus casei pdf
نوشيدني پروبيوتيك آب ميوه سيب كاشو تخمير شده با لاكتوباسيليوس كازئي word
Lysosome: regulator of lipid degradation pathways pdf
لیزوزوم: تنظیم کننده مسیرهای تخریب لیپید word
Improving public health?: The role of antioxidant-rich fruit and vegetable beverages pdf
بهبود سلامت عمومی ؟ نقش میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان word
Nutritive Value of Kochia scoparia. III. Digestibility of Kochia Hay Compared with Alfalfa Hay pdf
ارزش غذایی کوشیا. قابلیت هضم علوفه گیاه کوشیا در مقایسه با علوفه یونجه word
Effects of different cytokinins on chlorophyll retention in the moss Bryum argenteum pdf
اثر سیتوکینین های مختلف بر ماندگاری کلروفیل در خزه Bryum argenteum word
ABA signaling in stress-response and seed development pdf
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه word
Poultry feed availability and nutrition in developing countries pdf
دسترسی به غذای ماکیان و تغذیه طیور در کشورهای در حال توسعه word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید