مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 13)

Selecting risk response strategies considering project risk interdependence pdf
انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی های متقابل ریسک پروژه word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
مدیریت هزینه استراتژیک و عملکرد: مورد مربوط به هزینه های زیست محیطی word
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China pdf
تأثیر ذینفعان در استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین word
Development of a cloud-based service framework for energy conservation in a sustainable intelligent transportation system pdf
توسعه ی چارچوب خدمات مبتنی بر ابر برای ذخیره انرژی در سیستم حمل و نقل هوشمند و پایدار word
A new DEA ranking system based on changing the reference set pdf
یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع word
Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives pdf
نقش بلاک چین در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین word
Relativism in the Approach to Managing Supply Chain Maturity pdf
نسبیت گرایی در رویکرد مدیریت بلوغ زنجیره تامین word
Developing capabilities in new ventures: a knowledge management approach pdf
ارائه یک روش مدیریت دانش به منظور توسعه قابلیت های شرکت های جدید word
Service benchmarking for the co-creation of service ecosystem pdf
معیار ارزیابی خدمات برای خلق مشترک یک اکوسیستم خدماتی word
Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management pdf
تکنولوژی بلاک چین و روابط آن با مدیریت زنجیره تأمین پایدار word
Implementation of a risk management simulation tool pdf
اجرای یک ابزار شبیه سازی مدیریت ریسک word
Real-Time Monitoring System to Lean Manufacturing pdf
سیستم نظارت زمان واقعی برای تولید ناب word
The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies pdf
استفاده از روش ها وشیوه های مدیریت دانش توسط شرکت های نوپای برزیلی word
A bi-objective robust inspection planning model in a multi-stage serial production system pdf
یک مدل برنامه ریزی بازرسی مقاوم دو-هدفه در یک سیستم تولید سری چند-سطحی word
Efficient formulations for dynamic warehouse location under discrete transportation costs pdf
فرمولاسیونی کارآمد برای محل انبار پویا تحت هزینه‌های حمل و نقل مجزا word
On the performance of priority rules for the stochastic resource constrained multi-project scheduling problem pdf
در مورد عملکرد قوانین اولویت برای مسئله زمان‌بندی چندپروژهای تحت محدودیت منابع تصادفی word
A novel approach for modelling complex maintenance systems using discrete event simulation pdf
Simulation optimization for an emergency department healthcare unit in Kuwait pdf
بهینه سازی شبیه سازی مراکز اورژانس کویت word
تحوّل یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای مسائل MAGDM با اطلاعات فازی شهودی با ارزش بازه ای word
بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری: فراتحلیلی از عوامل سازمانی، فرهنگی و محیطی word
Defining knowledge management: Toward an applied compendium pdf
تعریف مدیریت دانش: به سوی یک خلاصه کاربردی word
Nonmimetic Knowledge and Innovation Performance: Empirical Evidence from Developing Countries pdf
دانش غیر تقلیدی و عملکرد نوآورانه: شواهد تجربی از کشورهای درحال‌توسعه word
Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs pdf
مدیریت کیفیت جامع در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند word
A comprehensive 0–1 goal programming model for project selection pdf
یک مدل برنامه ریزی آرمانی جامع صفر و یک برای انتخاب پروژه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید