مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges
مرور ادبیاتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز: روندها و چالش های آینده
A comprehensive 0–1 goal programming model for project selection
یک مدل برنامه ریزی آرمانی جامع صفر و یک برای انتخاب پروژه
PuLSaR: preference-based cloud service selection for cloud service brokers
PuLSaR: انتخاب سرویس ابری بر اساس سلیقه های فردی برای دلال های سرویس های ابری
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy
سیستم های شناختی برای مدیریت اطلاعات کسب و کار هوشمند در اقتصاد شناختی
A decision support system for fuzzy multi-objective multi-period sustainable project selection
یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی چند منظوره ی چند زمانه ی انتخاب پروژه ی پایدار
Virtualisation of floricultural supply chains: A review from an Internet of Things perspective
مجازی سازی زنجیره های تأمین وابسته به گل کاری: مروری از یک چشم انداز اینترنت اشیاء
A cloud based and Android supported scalable home automation system
A bi-objective robust inspection planning model in a multi-stage serial production system
یک مدل برنامه ریزی بازرسی مقاوم دو-هدفه در یک سیستم تولید سری چند-سطحی
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی
Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future
لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته: یک مرور جامع برای کشف آینده
Balanced Scorecard as an issue taught in the field of Industrial Engineering
كارت امتیازی متوازن به عنوان مساله ای كه در زمینه مهندسی صنایع مطرح می شود
Handling location uncertainty in probabilistic location-dependent queries
بررسی عدم قطعیت مکانیابی در سوال های وابسته به مکانیابی احتمالی
Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management
تکنولوژی بلاک چین و روابط آن با مدیریت زنجیره تأمین پایدار
Cleaner Production, Project Management and Strategic Drivers: An Empirical Study
تولید پاک‌تر، مدیریت پروژه و عوامل راهبردی: مطالعه‌ای تجربی
Application of the p-Median Problem in School Allocation
کاربرد مسئله‌ی P-Median در مسئله ی تخصیص مدارس
A novel approach for modelling complex maintenance systems using discrete event simulation
Design of a reliable multi-modal multi-commodity model for hazardous materials transportation under uncertainty
طراحی یک مدل چند نوعی و چند منظوره، برای ترابری مواد خطرناک تحت شرایط غیر قطعی
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها
Cloud Service Selection Using Multicriteria Decision Analysis
انتخاب سرویس ابری با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره
Emergency facility location under random network damage: Insights from the Istanbul case
مکان یابی تسهیلات اضطراری تحت آسیب پذیری شبکه تصادفی: مطالعه موردی استانبول
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی
A cloud computing platform for ERP applications
یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

Skip Navigation Links