مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تکنولوژی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تکنولوژی صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تکنولوژی صنعتی نمایید.

Technology management process assessment: a case study
ارزیابی فرآیند مدیریت فن‌آوری: مطالعه‌ای موردی
A novel facility layout planning and optimization methodology
روشی نوین برای بهینه سازی و طرحریزی واحدهای صنعتی
Supply chain management in the Brazilian automobile industry: bottlenecks for steadier growth
مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهای موجود برای رشد پایدارتر
Mixed Representations of Science and Technology Data for Use in the Management of Technology
نمایش ترکیبی داده های علوم و فناوری برای استفاده در مدیریت فناوری
Strategic Planning for Management of Technology of China’s High-tech Enterprises
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت فناوری شرکت های با تکنولوژی پیشرفته در چین
Managerial and Technological Innovations: Any Relationship?
نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟
The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation
نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش
The Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) A cross-cultural validation in an Iranian context
ابعاد پرسشنامه سازمان يادگيرنده ( DLOQ) بررسي بين فرهنگي در ايران
اثر عوامل مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی بانک های نیجریه: قابلیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل تعدیل کننده
Connecting absorptive capacity and open innovation
ارتباط دهی ظرفیت جذب و نوآوری باز
A process approach to distribution channel re-engineering
رویکرد فرایندی به مهندسی مجدد کانال های توزیع
Management of technology: themes, concepts and relationships
مدیریت تکنولوژی : موضوعات، مفاهیم و روابط
Dimensions of the learning organization in an Indian context
ابعاد سازمان یادگیرنده در چارچوب کشور هند

Skip Navigation Links