مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 12)

A multi-objective production scheduling case study solved by simulated annealing pdf
A multidimensional approach to information security risk management using FMEA and fuzzy theory pdf
یک رویکرد چند بعدی به مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و تئوری فازی word
Managing Capacity in the High-Tech Industry: A Review of Literature pdf
سرمایه گذاری ظرفیت از طریق ارزش گذاری گزینه ها word
چشم اندازهای تاریخی، عملی و نظری در مدیریت سبز: یک تحلیل اکتشافی (کاوشگرانه) word
Procedia - Social and Behavioral Sciences pdf
ساختار سازمانی و رهبری word
The influence of motivations and other factors on the results of implementing ISO 9001 standards pdf
ارزیابی پتانسیل رشد شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها word
Performance measurement and the prediction of capital project failure pdf
اندازه گیری عملکرد و پیش بینی شکست پروژه سرمایه word
A framework for safety automation of safety-critical systems operations pdf
چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی word
An integrated decision making model for district revitalization and regeneration project selection pdf
یک مدل ادغام یافته ی تصمیم گیری، برای انتخاب پروژه ی بازسازی و احیای یک منطقه word
مرور نظام مند اجرای کنترل فرایند آماری در صنعت تولید مواد غذایی word
Data management in maintenance outsourcing pdf
مدیریت داده‌ها در فرآیند برون‌ سپاری فعالیت‌های نگهداری word
Fuzzy arithmetic on LR fuzzy numbers with applications to fuzzy programming pdf
منطق فازی در مورد اعداد فازی LR همراه با کاربرد در برنامه نویسی فازی word
Learning and teaching challenges in project management pdf
چالش های یادگیری و تدریس در مدیریت پروژه word
Effect of Road Traffic Congestion on Aviation Passenger’s Flight Choice pdf
اثر حجم ترافیک جاده‌ای در انتخاب مسافران پروازهای هوایی word
Emergency facility location under random network damage: Insights from the Istanbul case pdf
مکان یابی تسهیلات اضطراری تحت آسیب پذیری شبکه تصادفی: مطالعه موردی استانبول word
Lean Manufacturing Towards Sustainability A Grey Relational Framework pdf
تولید ناب به سمت پایداری: یک چارچوب رابطه ای خاکستری word
A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges pdf
مرور ادبیاتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز: روندها و چالش های آینده word
Information Quality and Supply Chain Performance: The Mediating Role of Information Sharing pdf
The role of the project manager in relationship management pdf
نقش مدیر پروژه در مدیریت روابط word
Asymmetric supply chain models implementable with a mechanism design pdf
مدل‌های زنجیره‌ی تامین نامتقارن، با قابلیت پیاده‌ سازی به وسیله‌ی طراحی مکانیسم word
Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas pdf
مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: ایجاد ارتباط میان دو موضوع نوظهور word
A new fuzzy dempster MCDM method and its application in supplier selection pdf
یک روش MCDM جدید فازی دمپستر و کاربرد آن در انتخاب تامین کننده word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید