مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 10)

تلفیق برنامه زمان بندی نگهداری پیشگیرانه غیر دوره ای و برنامه تولید برای یک تک ماشین word
Strategic management tools in projects case construction project pdf
ابزارمدیریت استراتژیک در پروژه ساختمان سازی موردی پروژه ها word
Scheduling with job rejection and nonsimultaneous machine available time on unrelated parallel machines pdf
اعمال زمان‌بندی، با قابلیت ردِ کار و تحت موجودیت غیر همزمان ماشین‌آلات، بر روی ماشین‌آلات موازی غیر مرتبط word
ارتقا شایستگی های یک مدیر پروژه: ارائه یک دیدگاه جمعی از شایستگی های مهم تر word
Model Predictive Control for inventory Management in Supply Chain Planning pdf
کنترل بر اساس مدل پیش بینی برای مدیریت موجودی در برنامه ریزی زنجیره تأمین word
DEAHP Approach for Manpower Performance Evaluation pdf
روش DEAHP برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی word
Performance measurement and the prediction of capital project failure pdf
اندازه گیری عملکرد و پیش بینی شکست پروژه سرمایه word
Impact of quality management practices on the knowledge creation process: The Chinese aviation firm perspective pdf
تاثیر شیوه های مدیریت کیفیت بر فرآیند خلق دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چین word
From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling: Reasons, Techniques, Tools pdf
Assessing Credit Risk: an Application of Data Mining in a Rural Bank pdf
ارزیابی ریسک اعتباری : استفاده از روش استخراج داده‏ای در یک بانک روستایی word
Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives pdf
نقش بلاک چین در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین word
یک مدل مارکوف زمان گسسته‌ی غیر همگن، برای زمان‌بندی پذیرش بیماران و برنامه‌ریزی منابع word
The role of the project manager in relationship management pdf
نقش مدیر پروژه در مدیریت روابط word
Kano Model and QFD integration approach for Ergonomic Design Improvement pdf
مدل کانو (Kano) و یکپارچه سازی QFD برای بهینه سازی طراحی ارگونومی word
Lean machine manufacturing at Munjal Showa limited pdf
تولید دستگاه ارزان در محدوده مونجال شوا word
Data Mining for Intelligent Enterprise Resource Planning System pdf
داده کاوی برای سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای هوشمند(ERP) word
Simulation optimization for an emergency department healthcare unit in Kuwait pdf
بهینه سازی شبیه سازی مراکز اورژانس کویت word
برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی word
An integer programming-based local search for the covering salesman problem pdf
جستجوی محلی مبتنی بر برنامه نویسی عدد صحیح برای مسئله پوشش دهی فروشنده word
مسئله برنامه ریزی چند پروژه ای تحت قید برای منابع چند مودی: فرمول های تناوبی word
Bullwhip Effect in the Information Flow of a Supply Chain: A Role of Culture pdf
اثر شلاق چرمی در جریان اطلاعات زنجیره تامین: نقش فرهنگ word
Team staffing modes in organizations: Strategic considerations on individual and cluster hiring approaches pdf
حالت های نیروی انسانی تیمی در سازمان: ملاحظات استراتژیک در روش استخدام فردی و خوشه ای word
Lower Bounding Techniques for DSATUR-based Branch and Bound pdf
تکنیک های کران پایین برای شاخه و کران مبتنی بر DSATUR word
Procedia - Social and Behavioral Sciences pdf
ساختار سازمانی و رهبری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید