مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 6)

مطالعه ای درخصوص راهبرد توسعه پایدار صنایع شیمیایی ایالت شاندونگ word
A Method to Enhance Money Laundering Detection Using Link Analysis pdf
روشی به منظور ارتقای قابلیت تشخیص پول شویی، با استفاده از تکنیک تحلیل لینک word
A Model in which Outside and Inside Money are Essential pdf
مدلی که در آن وجود پول بیرونی و درونی ضروری است word
A note on dynamic monopoly pricing under consumption externalities pdf
یادداشتی در قیمت گذاری انحصاری پویا تحت اثرات جانبی مصرف word
Terms of Trade and Economic Growth -------Based on Co-integration Analysis pdf
شرایط تجاری و رشد اقتصادی ---- مبتنی بر تحلیل همگرایی word
Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New findings from a questionnaire survey pdf
مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای word
اثر آزادسازی تجارت بر بهره وری: شواهدی از بخش های تولید رسمی و غیر رسمی هند word
Taylor rules, long-run growth and real uncertainty pdf
قوانین تیلور، رشد بلند مدت و عدم قطعیت واقعی word
Impacts of Energy Shocks on US Agricultural Productivity Growth and Food Prices —A Structural VAR Analysis pdf
Risk and return spillovers among the G10 currencies pdf
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10 word
An analysis framework for bank capital allocation pdf
چارچوب تحلیلی برای تخصیص سرمایه بانک word
Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy pdf
مدلسازی افراد پولشو: استدلال های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی word
Stock market volatility and non-performing loans: Evidence from stocks of the Nigerian banks pdf
نوسانات بازار سهام و وام های معوقه: شواهد حاصل از سهام بانک های نیجریه word
The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions pdf
تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد word
The returns, risk and liquidity relationship in high frequency trading: evidence from the Oslo stock market pdf
Predicting Efficiency in Islamic Banks: An Integrated Multicriteria Decision Making (MCDM) Approach pdf
پیش بینی کارایی در بانک های اسلامی با استفاده از رویکرد MCDM word
THE IMPACT OF INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS ON IRANIAN CANCER HEALTHCARE pdf
مقاله مروری: تأثیر تحریم های اقتصادی بین المللی بر بهداشت و درمان سرطان در ایران word
The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment pdf
پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن word
Review on the Role of Ports in the Development of a Nation pdf
مروری بر نقش بنادر در توسعه یک ملت word
Accounting conservatism quality of accounting information and crash risk of stock prices pdf
کیفیت محافظه کاری حسابداری در اطلاعات حسابداری و خطر سقوط ارزش سهام word
The Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Sustainable Development Aspect pdf
تحلیل اقتصادی توسعه‌ی پایدار شرکت‌های کشاورزی word
Islamic Finance and Economic Growth: the Malaysian Experience pdf
مالیه اسلامی و رشد اقتصادی: تجربه مالزی word
Energy demand and stock market development in OECD countries: A panel data analysis pdf
تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD: تحلیل داده های پنل word
اثر نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک: شواهدی از ترکیه word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید