مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 5)

Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry pdf
سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر word
اثر آزادسازی تجارت بر بهره وری: شواهدی از بخش های تولید رسمی و غیر رسمی هند word
Capital Budgeting Management Practices in Japan pdf
شیوه های مدیریت بودجه بندی سرمایه در ژاپن word
Profitable candlestick trading strategies—The evidence from a new perspective pdf
استراتژی های سودآور معامله شمعی (کندل استیک) – شواهدی از یک چشم انداز جدید word
برخی از عوامل مهم مؤثر بر تکامل سیستم هزینه بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت های تولیدی مصر word
An Economic Islamicity Index (EI2 pdf
شاخص اقتصادی اسلامیت word
Energy demand and stock market development in OECD countries: A panel data analysis pdf
تقاضای انرژی و تحولات بازار سهام در کشورهای OECD: تحلیل داده های پنل word
Bank Financial Statement Management using a Goal Programming Model pdf
مدیریت صورت وضعیت های مالی بانکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی word
Romanian versus Bulgarian Tourism Labour Market Analysis pdf
تحلیل بازار کار گردشگری رومانی در مقابل بلغارستان word
Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence pdf
Does the interaction factor of Financial Development FDI have positive Impact on the Economic Growth of Islamic Countries? pdf
آیا توسعه تعامل مالی بین کشورهای اسلامی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی آنها دارد؟ word
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms pdf
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای word
The Creative Class and Economic Development pdf
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی word
Business Ethics and Corporate Social Responsibility – Is there a dividing line pdf
اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت - آیا خط مقسمی وجود دارد؟ word
Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s pdf
سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه 2000 word
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman pdf
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان word
معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین word
Building a sustainable independent financial advisor model in India’s rapidly changing mutual fund environment pdf
ساخت یک مدل مستقل مشاور مالی پایدار محیط صندوق های سرمایه گذاری به سرعت در حال تغییر هند word
تحلیل عوامل مصرف انرژی ترابری کالا: براساس تکنیک تجزیه LMDI word
The twopublicsandinstitutionaltheory–Astudyofpublic sector accountinginTanzania pdf
دو تئوری مردمی و نهادی- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا word
A gravity model of virtual water trade pdf
مدل جاذبه در ارتباط با تجارت آب مجازی word
Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy pdf
مدلسازی افراد پولشو: استدلال های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی word
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANISATIONAL RESOURCES, CAPABILITIES, SYSTEMS AND COMPETITIVE ADVANTAGE pdf
ارتباط بین منابع، قابلیت ها، سیستم ها و مزیت رقابتی سازمانی word
اثر عوامل کنترلی و اقتصاد کلان بر کارایی بانک: تحلیلی غیرپارامتریک سیستم بانکداری هنگ کنگ word
Technology Spillover and TFP Growth: a Spatial Durbin Model pdf
سرریز فناوری و رشد بهره وری کل عوامل: یک مدل دوربین فضایی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید