مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 4)

Artificial Intelligence as an Important Factor of Sustainable and Crisis-Free Economic Growth pdf
Financial Development and the Underground Economy pdf
توسعۀ مالی و اقتصاد زیرزمینی word
Detecting earnings management with neural networks pdf
تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی word
Causal relationship between construction investment policy and economic growth in Turkey pdf
رابطه علی بین سیاست های سرمایه گذاری ساخت و ساز و رشد اقتصادی در ترکیه word
The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline pdf
نقش رتبه سنجی اعتباری هیات رئیسه در انضباط مالی word
Accounting conservatism quality of accounting information and crash risk of stock prices pdf
کیفیت محافظه کاری حسابداری در اطلاعات حسابداری و خطر سقوط ارزش سهام word
Product and process innovations in the life cycle of an industry pdf
نوآوری فرآورده و محصول در چرخه ی حیات یک صنعت word
A note on dynamic monopoly pricing under consumption externalities pdf
یادداشتی در قیمت گذاری انحصاری پویا تحت اثرات جانبی مصرف word
Liquidity and conditional market returns: Evidence from German exchange traded funds pdf
جریان نقد و بازگشت سرمایه شرطی بازار: شواهدی از تبادل وجوه معامله word
The returns and risks of investment portfolio in a financial market pdf
بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی word
Trade credit and bank loan: Evidence from Chinese firms pdf
اعتبار تجاری و وام بانکی: شواهدی از شرکت های چینی word
An analysis framework for bank capital allocation pdf
چارچوب تحلیلی برای تخصیص سرمایه بانک word
Have Reforms Established Transmission Channels of Exchange Rate Policy in Myanmar pdf
آیا کانال های انتقال سیاست نرخ ارز در میانمار با اصلاحات پابرجا می ماند؟ word
Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection pdf
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها word
Combined MCDM techniques for exploring stock selection based on Gordon model pdf
تكنيك‌هاي MCDM تركيب شده براي بررسي انتخاب سهام بر اساس مدل گوردون word
Corporate leverage and the collateral channel pdf
اعتبار اهرمی اشتراکی و شبکه ی جانبی word
Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New findings from a questionnaire survey pdf
مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای word
Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth pdf
ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی word
Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development pdf
فساد و رشد: نقش دولت، هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی word
The returns, risk and liquidity relationship in high frequency trading: evidence from the Oslo stock market pdf
INTERNAL AND EXTERNAL DETERMINANTS OF PROFITABILITY OF BANKS pdf
عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی در زمینه سودآوری بانک ها word
تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS word
Aggregate earnings surprises, monetary policy, and stock returns pdf
شگفتی های درآمد کل، سیاست پولی، و بازده سهام word
Credit risk of Islamic banks in GCC countries pdf
ریسک اعتباری بانک های اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس(GCC) word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید