مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 2)

A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
Performance measurement of sustainable supply chains : A literature review and a research agenda pdf
اندازه گیری عملکرد زنجیره های تامین پایدار: بررسی مبانی نظری و برنامه کار تحقیق word
Efficient exact optimization of multi-objective redundancy allocation problems in series-parallel systems pdf
بهینه سازی دقیق مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های موازی-سری به صورت کارآمد word
Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance pdf
Supply chain management in the Brazilian automobile industry: bottlenecks for steadier growth pdf
مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهای موجود برای رشد پایدارتر word
برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی word
City bus routing model for minimal energy consumption pdf
مدل مسيريابي اتوبوس شهري جهت كمينه‌سازي مصرف انرژي word
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma pdf
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma word
Data Mining for Intelligent Enterprise Resource Planning System pdf
داده کاوی برای سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای هوشمند(ERP) word
BPR Best Practices for the Healthcare Domain pdf
بهترین کاربست های BPR برای حوزه ی مراقبت های بهداشتی word
Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance pdf
هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره عرضه به منظور ارتقاءعملکرد word
Model Predictive Control for inventory Management in Supply Chain Planning pdf
کنترل بر اساس مدل پیش بینی برای مدیریت موجودی در برنامه ریزی زنجیره تأمین word
A Comparison Analysis between ERP and EAI pdf
تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI word
A queuing model on supply chain with the form postponement strategy pdf
مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم word
The Conceptual model ofthe Service Supply Chain Research Based on Business Processes pdf
مدل مفهومی زنجیره تامین خدمات؛ تحقیقی مبتنی بر فرآیند کسب و کار word
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda pdf
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی word
Two-stage DEA models with undesirable input-intermediate-outputs pdf
مدل های DEA دو مرحله ای با ورودی-واسطه-خروجی های نامطلوب word
Supply chain management, activity-based costing and organisational factors pdf
مدیریت زنجیره تامین کالا، هزینه یابی براساس فعالیت و عوامل سازمانی word
Supply chain optimization modeling in uncertain environment with prediction mechanism pdf
مدل بهینه سازی زنجیره عرضه در محیط نامشخص با مکانیزم پیش بینی word
Cloud manufacturing: Strategic vision and state-of-the-art pdf
تولید ابري : دیدگاه استراتژیک و بالاترين سطح توسعه word
Supply chain management with market economics pdf
مدیریت زنجیره تامین بوسیله اقتصادهای بازار word
Understanding the genesis of green supply chain management: lessons from leading Brazilian companies pdf
بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی word
Towards improving construction labor productivity and projects’ performance pdf
نگرشی به بهبود بهره وری نیروی کار ساختمان سازی و عملکرد پروژه word
یک رویکرد ترکیبی با تلفیق استخراج ویژگی مبتنی بر موجک با MARS و SVR برای پیش بینی شاخص سهام word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید