مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی نمایید.

Green supply chain management: A review and bibliometric analysis
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز
Adaptive nonparametric control chart for time-varying and multimodal processes
یک الگوی کنترلی غیر پارامتری و تطبیقی برای پروسه‌های چند مودی متغیر با زمان
Cloud manufacturing: Strategic vision and state-of-the-art
تولید ابري : دیدگاه استراتژیک و بالاترين سطح توسعه
An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP
یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور
هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قراردادهاي سهيم در درآمد وابسته به سود
Lean machine manufacturing at Munjal Showa limited
تولید دستگاه ارزان در محدوده مونجال شوا
Exploratory case studies on manufacturing agility in the furniture industry
یک مطالعه موردی اکتشافی در رابطه با چابکی تولید در صنعت مبلمان
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model
Supply chain management with market economics
مدیریت زنجیره تامین بوسیله اقتصادهای بازار
Evaluation of Productivity, Quality and Flexibility of an Advanced Manufacturing System
ارزیابی بهره وری، کیفیت، و انعطاف پذیری یک سیستم صنعتی پیشرفته
CLOUD-BASED SOLUTIONS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A POST-ADOPTION STUDY
راه حل های مبتنی بر ابر برای مدیریت زنجیره تامین: مطالعه پس از اتخاذ
Supply chain optimization of biodiesel produced from waste cooking oil
بهینه سازی زنجیره تأمین سوخت های گیاهی تولید شده از ضایعات روغن های خوراکی
Capacitated Facility location problem with Variable Coverage Radius in Distribution System
مسئله مکان یابی تسهیلات با محدودیت ظرفیت با متغیر شعاع های پوششی در سیستم توزیع
Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS)
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS)

Skip Navigation Links