مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی نمایید.

Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS)
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS)
Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین از طریق معاهده تسهیم درآمدهای جدید
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model
Strategic decision-making at a steel manufacturer assisted by linear programming
تصمیم گیری استراتژیک در یک شرکت تولیدکننده فولاد به کمک برنامه ریزی خطی
Green supply chain management: A review and bibliometric analysis
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز
هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قراردادهاي سهيم در درآمد وابسته به سود
Technology Management at Rolls-Royce
مدیریت فناوری در رولز رویس
A multi-objective production scheduling case study solved by simulated annealing
Analysis and evaluation of e-supply chain performances
تحلیل و ارزیابی عملکردهای زنجیره تامین الکترونیکی
An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP
یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور
Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications
Models for production planning under uncertainty: A review
الگوهای برنامه ریزی تولید در شرایط عدم قطعیّت: مطالعة مروری
Adaptive nonparametric control chart for time-varying and multimodal processes
یک الگوی کنترلی غیر پارامتری و تطبیقی برای پروسه‌های چند مودی متغیر با زمان
Interorganizational information systems visibility and supply chain performance
پدیداری سیستم های اطلاعات درون سازمانی و عملکرد زنجیره تامین
CLOUD-BASED SOLUTIONS FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A POST-ADOPTION STUDY
راه حل های مبتنی بر ابر برای مدیریت زنجیره تامین: مطالعه پس از اتخاذ
Lean machine manufacturing at Munjal Showa limited
تولید دستگاه ارزان در محدوده مونجال شوا
Supply chain optimization of biodiesel produced from waste cooking oil
بهینه سازی زنجیره تأمین سوخت های گیاهی تولید شده از ضایعات روغن های خوراکی
The Role of the Internet in Supply Chain Management
نقش اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین
Capacitated Facility location problem with Variable Coverage Radius in Distribution System
مسئله مکان یابی تسهیلات با محدودیت ظرفیت با متغیر شعاع های پوششی در سیستم توزیع

Skip Navigation Links