مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 8)

A continental philosophy perspective on knowledge management pdf
مدیریت دانش از منظر یک فلسفه‌ی قاره‌ای word
Philosophical Underpinnings of Islamic Management Method: Worldview, Epistemology and Ontology pdf
اصول فلسفی روش مدیریت اسلامی: دیدگاه جهانیون، معرفت شناسی و هستی شناسی word
ERP II: a conceptual framework for next-generation enterprise systems pdf
Notice of Retraction The trends in services supply chain: Models and frameworks pdf
روندها در زنجیره تأمین خدمات: مدل ها و چارچوب ها word
Customer Satisfaction Analysis by the Implementation of Quality Management System in a Public Institutuion pdf
تجزیه و تحلیل رضایت مشتری از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت در موسسات عمومی word
The role of brand attachment strength in higher education pdf
نقش قدرت وابستگی به برند در آموزش عالی word
Capital structure and large investment projects pdf
ساختار سرمایه و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ word
Business strategy, executive compensation and firm performance pdf
استراتژی تجاری، حقوق و مزایای اجرایی و عملکرد بنگاه word
THE RELATION BETWEEN STAFF CYBERLOAFING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION pdf
رابطه پرسه زنی اینترنتی کارکنان و تعهد سازمانی در سازمان حفاظت از محیط زیست word
Applying Marketing Principles in the field of Medical Services –an Ethical Challenge pdf
به کارگیری اصول بازاریابی در زمینه خدمات پزشکی – یک چالش اخلاقی؟ word
The Effects of Leadership and Market Orientation on Organizational Commitment pdf
اثر رهبری و جهت گیری بازار در تعهد سازمانی word
The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective pdf
Business intelligence as a key strategy for development organizations pdf
هوش تجاری بعنوان استراتژی کلیدی برای توسعة سازمان word
Organizational culture and performance: the role of management accounting system pdf
فرهنگ و عملكرد سازماني: نقش سيستم حسابداري مديريت word
Bank Financial Statement Management using a Goal Programming Model pdf
مدیریت صورت وضعیت های مالی بانکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی word
Effects of advertising-evoked vicarious nostalgia on brand heritage pdf
تاثیرات نوستالژی نیابتی بر انگیخته شده از تبلیغات در میراث برند word
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking pdf
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی word
Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions pdf
برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی عملکردهای منابع انسانی اجرایی word
Business architecture: A new paradigm to relate business strategy to ICT pdf
Strategic Planning for Management of Technology of China’s High-tech Enterprises pdf
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت فناوری شرکت های با تکنولوژی پیشرفته در چین word
Multi-criteria decision making with overlapping criteria pdf
تصمیم گیری چند معیاره با معیارهای همپوشانی word
Strategic planning in Iranian educational organizations pdf
برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی ایران word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید