مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 2)

Tradeable Permits for Pollution Control when Emission Location Matters: What have We Learned pdf
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source pdf
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن word
Antibacterial paper based on composite coatings of nanofibrillated cellulose and ZnO pdf
کاغذ ضدباکتری مبتنی بر پوشش های کامپوزیتی نانو فیبریل های سلولزی و ZnO word
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model pdf
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی word
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره word
Value chain analysis of the aquaculture feed sector in Egypt pdf
آنالیز زنجیره ارزش بخش آبزی پروری در کشور مصر word
Prebiotics in aquaculture: a review pdf
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری word
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels pdf
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل word
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school pdf
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی word
Study of Microscopy Properties of Wood Impregnated with Nanoparticles during Exposed to White-Rot Fungus pdf
مطالعه خصوصیات میکروسکوپی چوب دارای ذرات نانو که در مجاورت قارچ سفید پوسیده قرارگرفته است word
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES pdf
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays pdf
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی word
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development pdf
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار word
Climate, Energy Security and Innovation pdf
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری word
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth? pdf
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟ word
Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges pdf
بهبود مدیریت فاضلاب شهری از طریق مدیریت مبتنی بر مزایده تخلیه ها word
Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering pdf
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک word
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea pdf
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید