مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 1)

Challenges to realizing the potential of nature-based solutions pdf
چالش‌های موجود بر سر تحقق پتانسیل راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت (طبیعت بنیان) word
Research on the fundamental principles of China’s marine invasive species prevention legislation pdf
پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین word
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach pdf
In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Ilex Species pdf
کشت درون شیشه ای رویان های زایگوتیک گونه های Ilex word
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers pdf
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس word
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره word
Defining biocultural approaches to conservation pdf
تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت word
A Systemic Tool and Process for Sustainability Assessment pdf
یک ابزار و فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری word
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development pdf
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار word
Tradeable Permits for Pollution Control when Emission Location Matters: What have We Learned pdf
Municipal Solid Waste Recycling Issues pdf
مسائل مربوط به بازیافت مواد زائد جامد شهری word
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland pdf
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا word
Application of kriging and cokriging in spatial estimation of groundwater quality parameters pdf
کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین فضایی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی word
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics pdf
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی word
Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt pdf
تجارت مجازی آب به عنوان راه حلی برای امنیت آب در مصر word
Biomarkers, Bioindicators, and Ecological Risk Assessment—A Brief Review and Evaluation pdf
زیست نشانگرها، زیست شناساگرها و ارزیابی خطر زیست محیطی- مرور و بررسی کوتاه word
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source pdf
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن word
Microbial Characterization of A Chemolithotrophic Bacterial Strain Isolated from Iron Mine Overburden Spoil pdf
توصیف خصوصیات میکروبی یک سویه باکتریایی کیمولیتوتروفیک جدا شده از ضایعات معدن آهن word
Communication of Climate Change Uncertainty to Stakeholders Using the Scenario Approach pdf
ارتباط عدم قطعیت آب و هوا با سهامداران با استفاده از روش سناریو word
Impact of terrain attributes, parent material and soil types on gully erosion pdf
اثر ویژگیهای زمین، مواد بستر و انواع خاک بر روی فرسایش خندقی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید