مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 1)

An overview of the modification methods of activated carbon for its water treatment applications pdf
مروری بر روش های اصلاح کربن فعال برای کاربردهای تصفیه آب word
Prebiotics in aquaculture: a review pdf
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری word
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Management of Drought pdf
مدیریت خشکسالی word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics pdf
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک word
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review pdf
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور word
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES pdf
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations pdf
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی word
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect pdf
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا word
Climate, Energy Security and Innovation pdf
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری word
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth? pdf
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟ word
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR pdf
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES pdf
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها word
Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance pdf
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار word
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM pdf
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده word
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model pdf
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی word
Dioxins sources and current remediation technologies — A review pdf
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون word
Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminants in marine habitats pdf
زیست پالایی آلاینده های هیدروکربنی نفت خام در زیستگاه های دریایی word
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea pdf
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ word
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels pdf
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان کشاورزی > مجموعه مهندسی منابع طبيعی > مقاله های مجموعه مهندسی منابع طبيعی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید