مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 6)

Efficient evaluation of thermodynamic properties of water and steam on p–h surface pdf
ارزیابی موثر خواص ترمودینامیکی آب و بخار در سطح p-h word
Evaluation of Mechanical Properties of Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites and their Architecture pdf
ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت های هیبریدی پلیمری تقویت شده با الیاف و ساختار آن ها word
Security of storage in carbon dioxide enhanced oil recovery pdf
امنیت ذخیره سازی در ازدیاد برداشت با دی اکسید کربن word
HPLC determination of stevioside in plant material and food samples pdf
تعیین استویوساید در مواد گیاهی و نمونه های غذایی به کمک HPLC word
Separation of Steviol Glycosides by Hydrophilic Liquid Interaction Chromatography pdf
جداسازی استویول گلیکوساید به کمک کروماتوگرافی برهم کنش مایع آبدوست word
Ni-ZSM-5 catalysts: Detailed characterization of metal sites for proper catalyst design pdf
کاتالیست های Ni-ZSM-5: مشخصه یابی دقیق سایت های فلزی برای طراحی مناسب کاتالیست word
Study on direct alcohol/ether fuel synthesis process in bubble column slurry reactor pdf
مطالعة فرایند سنتز مستقیم سوخت الکل/ اتر در راکتور ستونی حبابی- دوغابی word
Smart packaging systems for food applications: a review pdf
سیستم‌های بسته بندی هوشمند مرتبط با کاربردهای مواد غذایی: مرور کلی word
Low energy anaerobic membrane bioreactor for municipal wastewater treatment pdf
راکتور زیستی غشایی بی هوازی انرژی پایین برای تصفیه فاضلاب شهری word
Polyethylene glycol (PEG) promoted hydrodehalogenation of aryl halides pdf
هالوژن زدایی آبی آریل هالیدها با پیش برنده پلی اتیلن گلیکول (PEG) word
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering pdf
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان word
Intermittent drying of food products: A critical review pdf
خشکسازی متناوب محصولات غذایی : یک مطالعه بحرانی word
The Potential Use of Polymer-Clay Nanocomposites in Food Packaging pdf
پتانسیل کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمر- رُس در بسته بندی مواد غذایی word
Nanotechnology in Food Industry; Advances in Food processing, Packaging and Food Safety pdf
نانوفناوری در صنایع غذایی؛ پیشرفت ها در فراوری، بسته بندی و ایمنی مواد غذایی word
The Effect of Nanoparticles on the Mass Transfer in Liquid–Liquid Extraction pdf
اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع word
خصوصیات ایزوترم، سنتیکی و ترمودینامیکی جذب paclitaxel بر روی Diaion HP-20 word
Indian Journal of Science and Technology pdf
آنالیز المان محدود لوله های UPVC دفنی word
Heat and mass transfer in fixed bed drying of non-deformable porous particles pdf
انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیر word
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability pdf
تاثیر افزودنی ها بر روی سطح پلاستیک های PVC و شناوری طبیعی word
The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature pdf
تاثیر نانو لوله های کربنی بر دمای انتقال شیشه ای pvc word
Defects in extrusion process and their impact on product quality pdf
نقایص در فرایند اکستروژن و تاثیر بر کیفیت محصول word
Crystalline metal-organic frameworks (MOFs): synthesis, structure and function pdf
چارچوب های فلزی - آلی بلورین (MOF ها): سنتز، ساختار و عملکرد word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید