مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی نمایید.

CFD modelling of flow mal-distribution in an industrial ammonia oxidation reactor: A case study
مدلسازی CFD سوء توزیع جریان در یک راکتور صنعتی اکسیداسیون آمونیاک: یک مطالعه موردی
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO
Modelling and dynamic optimization of thermal cracking of propane for ethylene manufacturing
مدلسازی و بهینه سازی پویا کراکینگ حرارتی پروپان برای تولید اتیلن

Skip Navigation Links