مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش صنایع گاز

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش صنایع گاز به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش صنایع گاز نمایید.

Prediction of Temperature, Pressure, Density, Velocity Distribution in H-T-H-P Gas Wells
پیش بینی دما، فشار، چگالی، توزیع سرعت در چاه های گاز H-T-H-P
Rectisol wash process simulation and analysis
شبیه سازی و آنالیز فرایند شستشوی رکتیسول

Skip Navigation Links