مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت نمایید.

جداسازی آسفالتین و نفت روغنی از نفت پسماند توسط آسفالتین زدایی فوق بحرانی
PREDICTION OF THE DENSITIES OF WESTERN CANADIAN HEAVY OILS AND THEIR SARA FRACTIONS FROM THE CUBIC EQUATIONS OF STATE
تخمین دانسیته نفت های سنگین کانادای غربی و کسر SARA آن ها با استفاده از معادلات حالت مرتبه سوم

Skip Navigation Links