مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Convection heat transfer from tube banks in crossflow: Analytical approach
انتقال گرمایی به روش همرفتی از مجموعه ی لوله ها در جریان سیالات عمودی: روش آنالیزی
THERMAL ANALYSIS OF HEAT PIPE USING TAGUCHI METHOD
آنالیزحرارتی لوله گرمایی با استفاده از روش تاگوچی
Natural convection of power law fluids in inclined cavities
انتقال جابجایی طبیعی سیالات پاور لاو در حفره های شیبدار
Silica-supported metallocene for ethylene polymerization
متالوسن بر پايه سيليکا در بسپارش اتيلن
Migration of Stearic Acid Additive on Polymer Polyvinyl Chloride
مهاجرت افزودنی استئاریک اسید در پلیمر پلی وینیل کلراید(pvc)
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11
Mass transfer from a bubble in a vertical pipe
انتقال جرم از یک حباب درون لوله ای عمودی
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی
Laminar flow and heat transfer in the boundary-layer of non-Newtonian fluids over a stretching flat sheet
جریان آرام و انتقال حرارت در لایه ی مرزی سیال غیر نیوتونی یر روی ورق مسطح در حال کش آمدن
جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از محلولهای آبی توسط کربن فعال تهیه شده از هسته زردالو
Mass or heat transfer from spheroidal gas bubbles rising through a stationary liquid
انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن
Structural and topological complexity of zeolites: An information-theoretic analysis
پیچیدگی سازه و توپولوژیکی زئولیت ها: تجزیه و تحلیل نظری اطلاعات
Progress in zeolite synthesis promotes advanced applications
پیشرفت در سنتز زئولیت، ابزار کاربردی پیشرفته را ارتقا می دهد
Technical Note Mass transfer rate of a first-order chemical reaction on a wall at high Schmidt numbers
Development of surface area and pore structure for activation of anthracite coal
بهبود مساحت سطح و ساختار خلل و فرج برای فعالسازی زغال سنگ آنتراسیت
Natural convection heat transfer from an inclined wavy plate in a bidisperse porous medium
همرفت طبیعی گرما از یک صفحه ی نامنظم (wavy) شیب دار بوسیله ی یک مشعل منفذ دار
Hyperbolic heat transfer in generalized Newtonian fluids
انتقال حرارت هایپربولیک در سیالات نیوتنی تعمیم یافته
Reactant-selective oxidation over composite zeolite-4A coated Pt/γ-Al2O3 particles
اكسایش انتخابی واكنش‌دهنده بر روي تركيب زئوليت-4A پوشيده شده با ذرات Pt/γ-Al2O3
نانوکامپوزیت های کیتوسان/ نقره : هم افزایی فعالیت ضد باکتری نانوذرات و یون های نقره
Study of the kinetics of crystallization of zeolite MEL
مطالعه سینتیک تبلور زئولیت MEL
Gas dissolution process of spherical rising gas bubbles
فرآیند انحلال گاز به همراه حباب های گازی کروی متصاعد

Skip Navigation Links