مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 1)

تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach pdf
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری word
Investigation of the effect of sol concentration on the microstructure and morphology of Novolac hyperporous pdf
بررسی تاثیر غلظت سل بر ریزساختار و مورفولوژی نوولاک فوق متخلخل word
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes pdf
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود word
The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature pdf
تاثیر نانو لوله های کربنی بر دمای انتقال شیشه ای pvc word
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives pdf
پایدار کننده های حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگار با محیط زیست word
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability pdf
تاثیر افزودنی ها بر روی سطح پلاستیک های PVC و شناوری طبیعی word
Low energy anaerobic membrane bioreactor for municipal wastewater treatment pdf
راکتور زیستی غشایی بی هوازی انرژی پایین برای تصفیه فاضلاب شهری word
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions pdf
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن word
EVALUATION OF EARTHQUAKE DAMAGE OF PVC PIPES FOR WATER DISTRIBUTION IN JAPAN pdf
ارزیابی آسیب لوله های pvc ناشی از زلزله ی ژاپن word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
Characterizing petroleum hydrocarbons deposited on road surfaces in urban environments pdf
مشخصات هیدروکربن های نفتی انباشته‌شده روی سطوح جاده در محیط های شهری word
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process pdf
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا word
Indian Journal of Science and Technology pdf
آنالیز المان محدود لوله های UPVC دفنی word
Conversion Of Waste PVC Into Liquid Fuel pdf
تبدیل PVC بازیافتی به سوخت مایع word
A thermodynamic model for wax deposition phenomena pdf
یک مدل ترمودینامیکی برای پدیده رسوب واکس word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید