مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 9)

Essential changes for knowledge management establishment in a country: a macro perspective pdf
تغییرات ضروری برای برقراری مدیریت مبتنی بر دانش در یک کشور: نگرشی عمده به آینده word
Behavioral Aspects of ERP Implementation: A Conceptual Review pdf
جنبه‌های رفتاری از پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی: یک موضوع مفهومی word
Performance indicators for planning intermodal barge transportation systems pdf
شاخص های عملکردی برای سیستم های حمل و نقل شناور با چند نوع وسیله نقلیه word
Parallel-machine scheduling with past-sequence-dependent delivery times and learning effect pdf
زمان‌بندی ماشین‌آلات-موازی، با در نظر گرفتن زمان‌های تحویل وابسته به توالی-گذشته و اثر یادگیری word
Supply chain optimization of biodiesel produced from waste cooking oil pdf
بهینه سازی زنجیره تأمین سوخت های گیاهی تولید شده از ضایعات روغن های خوراکی word
بررسی سیستم مدیریت اطلاعات خطرات ایمنی راه دائمی در راه آهن و ارزیابی جامع word
Does the EFQM model identify and reinforce information capability pdf
آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می کند؟ word
Multi-Criteria Model in Teaching Assessment pdf
مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی word
A new iterative method for solving multiobjective linear programming problem pdf
یک روش تکراری جدید برای حل مساله برنامه ریزی خطی چند هدفه word
The Conceptual model ofthe Service Supply Chain Research Based on Business Processes pdf
مدل مفهومی زنجیره تامین خدمات؛ تحقیقی مبتنی بر فرآیند کسب و کار word
Relativism in the Approach to Managing Supply Chain Maturity pdf
نسبیت گرایی در رویکرد مدیریت بلوغ زنجیره تامین word
KEY DETERMINANTS OF SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING pdf
عوامل کلیدی تعیین کننده در طراحی محصول و تولید پایدار word
Strategic planning in Iranian educational organizations pdf
برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی ایران word
مدل موجودی برای اقلام فرسایشی با نرخ مصرف وابسته به سهام و کمبود تحت تورم و ضیق وقت word
Supply chain risk management in French companies pdf
مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در شرکتهای فرانسوی word
The effects of telecommuting on productivity: An experimental examination. The role of dull and creative tasks pdf
تأثیرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری: یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه word
The contributions of sleep-related risk factors to diurnal car accidents pdf
سهم عوامل مربوط به خواب آلودگی در وقوع تصادفات روزانه word
Use of TQM in Primary Health Care pdf
استفاده از TQM در مراقبت های بهداشتی اولیه word
Parallel machine scheduling with flexible resources pdf
زمان بندی ماشین موازی با منابع منعطف word
A DSS for production planning focused on customer service and technological aspects pdf
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma pdf
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma word
Evaluation of Productivity, Quality and Flexibility of an Advanced Manufacturing System pdf
ارزیابی بهره وری، کیفیت، و انعطاف پذیری یک سیستم صنعتی پیشرفته word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید