مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 4)

Driving shareholder value with customer asset management: Moving beyond customer lifetime value pdf
تولید ارزش سهام با مدیریت سرمایه های مشتری: توسعه ارزش طول عمر مشتری word
Combined MCDM techniques for exploring stock selection based on Gordon model pdf
تكنيك‌هاي MCDM تركيب شده براي بررسي انتخاب سهام بر اساس مدل گوردون word
Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach pdf
اثرات تغییرات اقلیم بر امنیت درآمد مزرعه در آسیای مرکزی: رویکرد مدل سازی جمع سازی شده word
اثر عوامل کنترلی و اقتصاد کلان بر کارایی بانک: تحلیلی غیرپارامتریک سیستم بانکداری هنگ کنگ word
Capital structure and size: new evidence across the broad spectrum of SMEs pdf
ساختار سرمایه و اندازه: شواهدی جدید در طیف گسترده SMEها word
GOVERNMENTIN TRANSITION; Regulatory Discretion and the Unofficial Economy pdf
دولت در حال گذار؛ نظرات تنظیمی و اقتصاد غیررسمی word
The twopublicsandinstitutionaltheory–Astudyofpublic sector accountinginTanzania pdf
دو تئوری مردمی و نهادی- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا word
Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s pdf
سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه 2000 word
Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s economic growth pdf
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی سنگاپور word
The critical success factors of business process management pdf
فاکتورهای مهم و اساسیِ موفقیت در فرآیند مدیریت کسب و کار word
Conceptual Aspects of Formation of a Knowledge-based Economy pdf
رویکردهای مفهومی شکل گیری یک اقتصاد دانش محور word
Consumer preferences for payment methods: a segmentation analysis pdf
روش ترجیحی مصرف کننده برای پرداخت :یک تحلیل بخشی word
The returns and risks of investment portfolio in a financial market pdf
بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی word
Estimating Welfare Indices: Household Weights And Sample Design pdf
تخمین شاخص های رفاه : وزن های خانوار و طراحی نمونه word
What is the impact of bankrupt and restructured loans on Japanese bank efficiency pdf
تاثیر وامهای ورشکستگی وبازسازی بر کارایی بانکهای ژاپنی چیست؟ word
Oil price shocks and agricultural commodity prices pdf
شوک های قیمت نفت و قیمت کالاهای کشاورزی word
Energy consumption and economic growth in South Africa reexamined: A nonparametric testing apporach pdf
بررسی مجدد مصرف انرژی و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی: روش تست ناپارامتری word
Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari’ah-compliant investment and sukuk pdf
مسائلی درباره ی بانکداری اسلامی و امور مالی: بانک های اسلامی، سرمایه گذاری سازگار با شریعت و صکوک word
Determinants of Economic Corruption in the Arab Countries: Dangers and Remedies pdf
عوامل تعیین کننده‎ی فساد اقتصادی در کشورهای عربی: خطرات و شیوه‌های درمان word
Shocks in economic growth=shocking effects for food security? pdf
شوک در رشد اقتصادی = اثرات شوک دهنده برای امنیت غذایی؟ word
Investment and the Weighted Average Cost of Capital pdf
سرمایه گذاری و هزینه میانگین موزون سرمایه word
(The Effect of Service Marketing Mix on Brand Equity (Case Study Keshavarzi Bank pdf
بررسی تاثیر خدمات بازاریابی مختلط بر ارزش ویژه برند ( مطالعه موردی بانک کشاورزی ) word
برخی از عوامل مهم مؤثر بر تکامل سیستم هزینه بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت های تولیدی مصر word
Oil Shocks and Economic Growth in OPEC countries pdf
شوک های نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک word
Stock market expectations and risk aversion of individual investors☆ pdf
انتظارات از بازار سهام و ریسک گریزی سرمایه گذاران word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید