مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 3)

A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief pdf
ديدگاه حقوق و اقتصاد در مورد INJUCTIVE RELIEF word
A Method to Enhance Money Laundering Detection Using Link Analysis pdf
روشی به منظور ارتقای قابلیت تشخیص پول شویی، با استفاده از تکنیک تحلیل لینک word
Driving shareholder value with customer asset management: Moving beyond customer lifetime value pdf
تولید ارزش سهام با مدیریت سرمایه های مشتری: توسعه ارزش طول عمر مشتری word
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services pdf
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران word
The Role of the Corporation in Society: An Alternative View and Opportunities for Future Research pdf
نقش شرکتها در جامعه : دیدگاه و فرصتهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی word
Home Production, Employment, and Monetary Policy pdf
تولید خانگی، اشتغال و سیاست پولی word
Effective Risk Management Policy choices under Climate Change: An Application to Saskatchewan Crop Sector pdf
Stock market expectations and risk aversion of individual investors☆ pdf
انتظارات از بازار سهام و ریسک گریزی سرمایه گذاران word
Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam Prepared pdf
تشویق های مالیاتی در کامبوج ، لائو پی دی آرو ویتنام word
Does inflation targeting lower inflation and spur growth? pdf
آیا هدف گذاری تورم موجب کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی می شود؟ word
Does PLS Solve Moral Hazard Problems? pdf
آیا روش PLS مشکل زیان اخلاقی را حل می کند ؟ word
Bank funding structure and lending under liquidity shocks: Evidence from Korea pdf
ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Financial development and economic growth in an oil-rich economy: The case of Saudi Arabia pdf
توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصاد نفت محور : مورد عربستان سعودی word
Stock returns and interest rates around the World: A panel data approach pdf
بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: رویکرده داده های پانل word
Impacts of Energy Shocks on US Agricultural Productivity Growth and Food Prices —A Structural VAR Analysis pdf
Oil price shocks and agricultural commodity prices pdf
شوک های قیمت نفت و قیمت کالاهای کشاورزی word
Energy exports, globalization and economic growth: The case of South Caucasus pdf
صادرات و جهانی سازی انرژی، و رشد اقتصادی : موردِ قفقازجنوبی word
Econometric analysis of present value models when the discount factor is near one pdf
تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مدل های ارزشگذاری موجود در زمانی که عامل تنزیل به یک نزدیک است word
State intervention in the context of creative industries pdf
مداخله‌ی دولتی در حوزه‌ی صنایع خلاق word
Data Mining Techniques for Anti Money Laundering pdf
تکنیک های داده کاوی برای مبارزه با پول شویی word
Taylor rules, long-run growth and real uncertainty pdf
قوانین تیلور، رشد بلند مدت و عدم قطعیت واقعی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید