مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 9)

ارزیابی کیفیت خدمات طبق درک مشتری بر اساس علوم خدمات word
Recent developments in project-based organisations pdf
توسعه های اخیر درسازمان های پروژه محور word
Net present value approach: method for economic assessment of innovation projects pdf
روش ارزش فعلی خالص: روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های ابتکاری word
Comparison of some aggregation techniques using group analytic hierarchy process pdf
مقایسه برخی از تکنیک های ادغام با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی word
یک مدل مارکوف زمان گسسته‌ی غیر همگن، برای زمان‌بندی پذیرش بیماران و برنامه‌ریزی منابع word
A new method for solving fully fuzzy linear programming problems pdf
روش جدید برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی word
Charrettes as a Method for Engaging Industry in Best Practices Research pdf
کارگاه های ساخت یافته بعنوان روشی برای مشارکت صنعت در بهترین تجربیات تحقیقاتی word
Kano Model and QFD integration approach for Ergonomic Design Improvement pdf
مدل کانو (Kano) و یکپارچه سازی QFD برای بهینه سازی طراحی ارگونومی word
DEVELOPING SYSTEM DYNAMICS MODELS WITH "STEP-BY-STEP" APPROACH pdf
توسعه مدل های سیستم دینامیک با رویکردی گام به گام word
An Improved Load Balancing Algorithm of Multi-TPM pdf
الگوریتم توازن بارگذاری بهبودیافته برای ماژول پلتفرم قابل اطمينان چندگانه word
Spatial analysis and data mining techniques for identifying risk factors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest pdf
تکنیک های تجزیه و تحلیل فضایی و داده کاوی جهت شناسایی فاکتورهای ریسک ایست قلبی خارج از بیمارستان word
Application of AHP in the Design of a Strategy Map pdf
کاربرد AHP در طراحی نقشه استراتژی word
The quality control chart for monitoring multivariate autocorrelated processes pdf
نمودار کنترل کیفیت برای پایش فرایندهای خود همبسته چند متغیره word
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model pdf
Green supply chain management: A review and bibliometric analysis pdf
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز word
Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract pdf
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین از طریق معاهده تسهیم درآمدهای جدید word
An integer programming-based local search for the covering salesman problem pdf
جستجوی محلی مبتنی بر برنامه نویسی عدد صحیح برای مسئله پوشش دهی فروشنده word
Impact of quality management practices on the knowledge creation process: The Chinese aviation firm perspective pdf
تاثیر شیوه های مدیریت کیفیت بر فرآیند خلق دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چین word
Cloud Service Selection Using Multicriteria Decision Analysis pdf
انتخاب سرویس ابری با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره word
An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP pdf
یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور word
Progress Risk Assessment for Spliced Network of Engineering Project Based on Improved PERT pdf
ارزیابی ریسک پیشرفت برای شبکه تلفیقی پروژه مهندسی بر اساس PERT بهبود یافته word
The Utility Theory in Maintenance and Repair Strategy) Oleg Kaplinski( pdf
نظریه ی سودمند بودن در استراتژی تعمیر و نگهداری (Oleg Kaplinski) word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید