مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 2)

Optimal design of river nutrient monitoring points based on an export coefficient model pdf
طراحی بهینه نقاط پایش عناصر مغذی رودخانه براساس یک مدل ضریب راهبردی word
Management and Planning Under Complexities of Metro Construction pdf
مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو word
Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information pdf
تحلیل اثر پدیده تأخیر جریان نشت سد خاکی بر اساس اطلاعات متقابل تأخیری word
An Analysis of the Value of Additional Information Provided by Water Quality Measurement Network pdf
تحلیلی از ارزش اطلاعات افزوده ارائه شده توسط شبکه اندازه‌گیری کیفیت آب word
Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties pdf
تاثیر ترکیب سنگ، ریزساختار و ویژگی‌های منفذی بر خصوصیات مکانیک سنگی آن word
A study of some Egyptian carbonate rocks for the building construction industry pdf
مطالعه برخی از سنگهای کربناته مصر برای صنعت ساختمان سازی word
ارزیابی خصوصیات مهندسی برخی از سنگهای آهکی مصر به عنوان مصالح روسازی بزرگراه‌ها word
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks pdf
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای word
Choosing Appropriate Contract Methods for Design-Build Projects pdf
انتخاب روش های مناسب پیمان برای پروژه های طراحی – ساخت word
Reliability Analysis of Tubular Joints of Offshore Platforms in Malaysia pdf
تحلیل قابلیت اعتماد اتصالات لوله ای سکوهای دور از ساحل در مالزی word
Structural Optimization Using a Novel Genetic Algorithm  for Rapid Convergence  pdf
بهینه سازی ساختاری با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی جدید برای همگرایی سریع word
Importance of Controlling the Degree of Saturation in Soil Compaction pdf
اهمیت کنترل درجه اشباع در تراکم خاک word
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP pdf
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP word
Project management office a knowledge broker in project-based organisations pdf
دفتر مدیریت پروژه به عنوان متصدی دانش در سازمان های پروژه محور word
Dam Instability Risk Analysis of Damaged Spillway pdf
تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد word
Stability of Unstructured Block Ramps pdf
پایداری شیبراه های بلوکی بدون ساختار word
Some Progress on Smart Transparent Concrete pdf
پیشرفت هایی در بتن شفاف هوشمند word
Deformations Monitoring by Integrating Local and Global Reference Systems pdf
نظارت بر تغییر شکل از طریق یکپارچه سازی سیستم های مرجع و محلی word
The Road Accident Analyzer: A Tool to Identify High-Risk Road Locations pdf
تحلیل گر تصادفات جاده ای: ابزاری برای شناسایی جاده های پرخطر word
Damage detection of RC beams based on experiment and analysis of nonlinear dynamic characteristics pdf
تشخیص آسیب تیرهای بتن مسلح بر اساس آزمایش و تحلیل ویژگی های دینامیکی غیر خطی word
Properties of semi-lightweight self-consolidating concrete containing lightweight slag aggregate pdf
خواص بتن خود تحکیم یافته ی نیمه سبک حاوی سنگدانه ی سرباره ی سبک word
Behaviour of reinforced concrete column under biaxial cyclic loading—state of the art pdf
بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه رفتار ستون های بتن مسلح تحت اثر بار چرخه ای دو محوری word
Seismic Base Isolation for Buildings in Regions of Low to Moderate Seismicity: Practical Alternative Design pdf
Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of roller compacted concrete pavement containing fly ash and M-sand pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید