مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران – نقشه‌برداری نمایید.

رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی
Adaptive algorithm for large scale dtm interpolation from lidar data for forestry applications in steep forested terrain
الگوریتم تطبیقی برای درونیابی DTM بزرگ مقیاس از داده¬های LiDAR برای کاربردهای جنگلداری در نواحی جنگلی پرشیب
پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران
Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی
Citywide Traffic Volume Estimation Using Trajectory Data
برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات زمینی به عنوان ابزارهایی برای توسعه پایدار توسط آمایش سرزمین یکپارچه درچین
Monitoring urban growth and land use change detection with GIS and remote sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt
Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور
Hyperspectral image classification using discontinuity adaptive class-relative nonlocal means and energy fusion strategy
طبقه بندی تصویر ابرطیفی با استفاده از ابزارهای غیرمحلی کلاس نسبی تطبیقی گسسته و استراتژی تلفیق انرژی
Footing Under Static Loading: Land Subsidence
پی سطحی تحت بارگذاری استاتیک: فرونشست زمین
The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping
اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی
Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل
FEASIBILITY AND ACCURACY OF MODIS 250M IMAGERY FOR FOREST DISTURBANCE MONITORING
قابلیت و صحت تصاویر 250 متری MODIS برای پایش آشفتگی جنگل
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام)
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی گروه محور برای انتخاب مکان مزرعه بادی در شمال غرب اهایو
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR

Skip Navigation Links