مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب نمایید.

پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران
Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی
Evaluation of reservoir sedimentation using data driven techniques
بررسی رسوب گذاری مخزن با استفاده از تکنیک های داده محور
Comparative life cycle assessment of water treatment plants
ارزیابی تطبیقی چرخه زیست محیطی تصفیه خانه های آب
Hydrolysis and coagulation behavior of polyferric sulfate and ferric sulfate
رفتار هیدرولیز (آبکافت) و انعقاد پلی فریک سولفات و سولفات آهن
Air Entrainment and Pressure Fields over Stepped Spillway in Skimming Flow Regime
هوادهی و فیلد های فشار روی سرریز پلکانی در رژیم جریان غیرریزشی
Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges
بهبود مدیریت فاضلاب شهری از طریق مدیریت مبتنی بر مزایده تخلیه ها
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling
اثرات اکسیژن رسانی هایپولیمنتیک (سرد) مصنوعی در یک دریاچه کم عمق. قسمت 2: مدل سازی عددی
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی
Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور
Amazon flood wave hydraulics
هیدرولیک موج سیلابی آمازون
Footing Under Static Loading: Land Subsidence
پی سطحی تحت بارگذاری استاتیک: فرونشست زمین
The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping
اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی
Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان
Integration of groundwater information into decision making for regional planning: A portrait for North America
A comment on the use of flushing time, residence time, and age as transport time scales
پیشنهادی برای استفاده از زمان بازچرخش، زمان اقامت و عمر به صورت مقیاس های زمانی انتقال
Irrigation control system using distributed embedded system
سیستم کنترل آبیاری با استفاده از سیستم های جاسازی شده گسترده
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
EXPERIMENTAL STUDY OF SCOUR RATE IN CONSOLIDATED COHESIVE SEDIMENT
مطالعه ی آزمایشگاهی نرخ آبشستگی در رسوب چسبنده ی پیوسته
USING HELP MODEL FOR DESIGNING GEOCOMPOSITE DRAINAGE SYSTEMS IN LANDFILLS
استفاده از مدل HELP در طراحی سیستم زهکشی در محل دفن زباله
Integration, participation and optimal control in water resources planning and management
ادغام، مشارکت و کنترل بهینه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب
Dynamic properties and liquefaction resistance of two soil materials in an earthfill dam—Laboratory test results
مشخصه های دینامیک و مقاومت گدازش دو ماده خاکی در یک سد خاکی – نتایج تست آزمایشگاه

Skip Navigation Links