مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ آب نمایید.

Integration of groundwater information into decision making for regional planning: A portrait for North America
Integration, participation and optimal control in water resources planning and management
ادغام، مشارکت و کنترل بهینه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب
Irrigation control system using distributed embedded system
سیستم کنترل آبیاری با استفاده از سیستم های جاسازی شده گسترده
Spatial analysis of land subsidence induced by groundwater withdrawal
آنالیز مکانی فرونشست زمین ناشی از خروج آب های زیرزمینی
تعیین اتلاف انتقالی آب در سیستم آبیاری تنظیمی احمدلی در حوضه گدیز سفلی، ترکیه
The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping
اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی
Footing Under Static Loading: Land Subsidence
پی سطحی تحت بارگذاری استاتیک: فرونشست زمین
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان
Usefulness of Empirical Equations in Assessing Canal Losses through Seepage in Concrete-Lined Canal
سودمندي معادلات تجربي در ارزيابي تلفات كانال از طريق تراوش در كانال هاي با پوشش بتني
EXPERIMENTAL STUDY OF SCOUR RATE IN CONSOLIDATED COHESIVE SEDIMENT
مطالعه ی آزمایشگاهی نرخ آبشستگی در رسوب چسبنده ی پیوسته
Amazon flood wave hydraulics
هیدرولیک موج سیلابی آمازون
Reducing water losses from channels using linings: Costs and benefits in Pakistan
کاهش تلفات آب از نهرها با استفاده ها: هزینه ها و درآمدها در پاکستاناز پوشش
A comment on the use of flushing time, residence time, and age as transport time scales
پیشنهادی برای استفاده از زمان بازچرخش، زمان اقامت و عمر به صورت مقیاس های زمانی انتقال
Dynamic properties and liquefaction resistance of two soil materials in an earthfill dam—Laboratory test results
مشخصه های دینامیک و مقاومت گدازش دو ماده خاکی در یک سد خاکی – نتایج تست آزمایشگاه
Performance of Concrete Containing Rice Husk Ash in Lining of Open Channel
عملکرد بتن حاوی خاکستر سبوس برنج در پوشش کانال های باز
Comparison of Water Conveyance Losses in Unlined and Lined Watercourses in Developing Countries
مقایسه اتلاف انتقال آب در آبراهه های دارای پوشش و بدون پوشش در کشورهای در حال توسعه
Reducing Swelling Pressure on the Freezing Method of Ground Treatment by Drilling and Coring Measures for Tunnelling Works
کاهش فشار در اثر ازدیاد حجم (تورم) بر روی روش انجماد رفتار زمین با سنجش های مته کاری و نمونه گیری برای کارهای تونل سازی
Salt-Water Upconing in an Aquifer Overlain by a Leaky Confining Bed
مخروط شدگی آب شور در یک آبخوان بر روی یک بستر محصور رخنه دار
USING HELP MODEL FOR DESIGNING GEOCOMPOSITE DRAINAGE SYSTEMS IN LANDFILLS
استفاده از مدل HELP در طراحی سیستم زهکشی در محل دفن زباله
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی
A Comparison of Extreme Rainfall Depths from Tropical and Nontropical Storms
مقایسه عمق بارش حدی از طوفان های گرمسیری و غیر گرمسیری
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی
Numerical Investigation of Three-dimensional Flow around a Free-Spanned Pipeline
بررسي عددي جريان سه بعدي پيرامون يك خط لوله با دهانه آزاد
On the Transformation of Point Rainfall to Areal Rainfall
درباره‌ی تبدیل بارش نقطه‌ای به بارش سطحی

Skip Navigation Links