مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 7)

رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Kinetics and isotherm studies of methylene blue adsorption onto polyaniline nanotubes base/silica composite pdf
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles pdf
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) word
Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method pdf
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی word
A label-free electrochemical biosensor based on a DNA aptamer against codeine pdf
حسگر زیستی الکتروشیمیایی بدون نشاندار بر اساس آپتامر DNA در برابر کدئین word
Synthesis of hexagonal CoFe2O4/ZnO nanoparticles and their electromagnetic properties pdf
سنتز نانوذرات شش وجهی CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن ها word
Screening of hydrogen bond acceptor for the synthesis of low transition temperature mixtures with malic acid pdf
THE MASS SPECTRA OF CINNOLINES AND THEIR N-OXIDES pdf
طیف جرمی کینولین ها و N-اکسیدهای آنها word
Comparison of the molten globule states of thermophilic and mesophilic α-amylases pdf
مقایسه حالات گلبول مذاب از گرما و مزوفیل α-آمیلاز word
NATURAL POLYSACCHARIDE HYDROGELS AS NOVEL EXCIPIENTS FOR MODIFIED DRUG DELIVERY SYSTEMS : A REVIEW pdf
هیدروژل های پلی ساکارید طبیعی به عنوان مواد جانبی جدید جهت اصلاح سیستم های تحویل دارو word
Production of low-fat yogurt with quince (Cydonia oblonga Mill.) scalding water pdf
تولید ماست کم چرب با به (میوه به) آب پز شده word
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics pdf
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
Chocolate yield stress as measured by oscillatory rheology pdf
اندازه گيري تنش تسليم شکلات با استفاده از رئولوژي نوساني word
Antimicrobial nanostructures in food packaging pdf
نانوساختارهای ضدمیکروبی در بسته‌بندی خوراکی‌جات word
ZnCl2/Urea as a Deep Eutectic Solvent for the Preparation of Bis(indolyl)methanes Under Ultrasonic Conditions pdf
Vibrationally resolved optical spectra of cis,trans-1,3,5,7-octatetraene pdf
طیف نوری نوسانی سیس و ترانس -1، 3، 5 و 7 اکتا تتراان word
Metal lanolin fatty acid as novel thermal stabilizers for rigid poly(vinyl chloride) pdf
معرفی اسید چرب لانولین فلزی به عنوان استابلایزر نوین برای پی وی سی سخت word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید