مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 7)

Mass transfer coefficients in a pulsed packed extraction column pdf
ضریب انتقال جرم در ستون استخراج پرشده ضربه ای word
مطالعه تجربی انتقال جرم در سیستم های میکروقطره مایع یونی /آب با استفاده از روش میکرو LIF word
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word
Effects of a Chitosan Coating on Properties of Retinol- Encapsulated Zein Nanoparticles pdf
اثرات پوشش کیتوزان بر خواص کپسوله سازی نانوذرات زین با رتینول word
Alginate/chitosan nanoparticles for encapsulation and controlled release of vitamin B2 pdf
نانوذرات آلژینات / کیتوزان برای کپسوله‌کردن و کنترل ویتامین B2 word
Mass transfer into a spherical bubble pdf
انتقال جرم در یک حباب کروی word
Mass transfer between bubbles and seawater pdf
انتقال جرم بین حباب و آب دریا word
ffect of electrolytes in aqueous solutions on oxygen transfer in gas–liquid bubble columns pdf
اثر الکترولیت ها در محلول های آبی بر روی انتقال اکسیژن در ستون های حباب گاز- مایع word
Mass Transfer Characteristics in a Standard Pulsed Sieve-Plate Extraction Column pdf
ویژگی های انتقال جرم در ستون استخراج استاندارد صفحه غربالی ضربه ای word
Properly calculate vessel and piping wall temperatures during depressuring and relief pdf
محاسبه درست دمای جداره لوله و ظرف در حین فشار زدایی و تخلیه فشار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید