مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 2)

Cleaner Production, Project Management and Strategic Drivers: An Empirical Study pdf
تولید پاک‌تر، مدیریت پروژه و عوامل راهبردی: مطالعه‌ای تجربی word
Hidden maintenance opportunities in discrete and complex production lines pdf
فرصتهای تعمير و نگهداری پنهان در خطوط تولید گسسته و پیچیده word
Application of the p-Median Problem in School Allocation pdf
کاربرد مسئله‌ی P-Median در مسئله ی تخصیص مدارس word
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model pdf
Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing pdf
بهینه سازی سیستم تولید از طریق تولید در کلاس جهانی word
A novel approach for modelling complex maintenance systems using discrete event simulation pdf
Design of a reliable multi-modal multi-commodity model for hazardous materials transportation under uncertainty pdf
طراحی یک مدل چند نوعی و چند منظوره، برای ترابری مواد خطرناک تحت شرایط غیر قطعی word
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools pdf
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها word
Cloud Service Selection Using Multicriteria Decision Analysis pdf
انتخاب سرویس ابری با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره word
Emergency facility location under random network damage: Insights from the Istanbul case pdf
مکان یابی تسهیلات اضطراری تحت آسیب پذیری شبکه تصادفی: مطالعه موردی استانبول word
A novel facility layout planning and optimization methodology pdf
روشی نوین برای بهینه سازی و طرحریزی واحدهای صنعتی word
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking pdf
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی word
یک رویکرد ترکیبی با تلفیق استخراج ویژگی مبتنی بر موجک با MARS و SVR برای پیش بینی شاخص سهام word
A cloud computing platform for ERP applications pdf
یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) word
Robust Control for Urban Road Traffic Networks pdf
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری word
Value chain analysis of the aquaculture feed sector in Egypt pdf
آنالیز زنجیره ارزش بخش آبزی پروری در کشور مصر word
Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’ view pdf
تجزیه و تحلیل هزینه و سود افشای سرمایه فکری : دیدگاه ذینفعان (سهامداران) دانشگاه word
Efficient exact optimization of multi-objective redundancy allocation problems in series-parallel systems pdf
بهینه سازی دقیق مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های موازی-سری به صورت کارآمد word
Exploring retailers' ordering decisions under delays pdf
بررسی تصمیمات سفارش دهی خرده فروشان تحت تاخیرها word
Fuzzy UTASTAR: A method for discovering utility functions from fuzzy data pdf
UTASTAR فازی: روشی برای استخراج (یافتن) توابع سود از داده فازی word
A general reverse logistics network design model for product reuse and recycling with environmental considerations pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید