مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2021 زیست شناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2021 زیست شناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2021 زیست شناسی و یا مقالات قدیمی تر زیست شناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های زیست شناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI زیست شناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی زیست شناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده زیست شناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Germline Stem Cells
سلولهای بنیادی جنسی
The suspensor: not just suspending the embryo
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید
Cell polarity and tissue patterning in plants
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti
The role of selenium in human conception and pregnancy
نقش سلنيوم در لقاح و بارداري انسان
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L
Iron Cofactor Assembly in Plants
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات)
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی
Bioinformatics and Intellectual Property Protection
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری
Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Promoter diversity in multigene transformation
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله)
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك
Tapeworm Diphyllobothrium dendriticum (Cestoda)— Neglected or Emerging Human Parasite?
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید