مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم گیاهی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم گیاهی نمایید.

Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase
Polysaccharide deposition during cytokinesis: Challenges and future perspectives
رسوب گذاری پلی ساکارید در طی سیتوکینز: چالش ها و چشم انداز های آینده
Photosynthesis: Response to high temperature stress
فتوسنتز: پاسخ به تنش دمای بالا
Sugar sensing and signaling in plants
سنجش و سیگنال قند در گیاهان
Sporophytic control of pollen tube growth and guidance in grasses
کنترل اسپوروفیتی رشد و هدایت لوله ی گرده در علف ها
Demarcation of the cortical division zone in dividing plant cells
علامت گذاری ناحیه تقسیم غشایی در فرآیند تقسیم سلول های گیاهی
ABA signaling in stress-response and seed development
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه
A quick overview on some aspects of endocrinological and therapeutic effects of Berberis vulgaris L
مروری بر تعدادی از جنبه های اندوکرینی و اثرات درمانی گیاه زرشک
The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene SOS1 encodes a putative Na1yH1 antiporter
ژن مقاوم به نمک آرابیدوبسیس تالیانا، (SOS1)، یک آنتی پورتر Na+/H+ ر ا کد می کند
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه
Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes
Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های 3T3-L1
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک
Cyclopia maculata (honeybush tea) stimulates lipolysis in 3T3-L1 adipocytes
Cyclopia macutala (honeybush tea)؛ محرک لیپولیز در آدیپوسیت های 3T3-L1
THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID AND BENZYLADENINE ON GROWTH AND ESSENTIAL OILS OF GERMAN CHAMOMILE
بررسی اثر جیبرلیک اسید و بنزی لادنین بر رشد و اسانس های بابونه آلمانی
METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION
متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان
Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی
Iron Cofactor Assembly in Plants
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES

Skip Navigation Links