مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم گیاهی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم گیاهی نمایید.

The suspensor: not just suspending the embryo
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید
Cell polarity and tissue patterning in plants
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L
Iron Cofactor Assembly in Plants
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی
Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Promoter diversity in multigene transformation
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی
Optimization of photosynthetic light energy utilization by microalgae
بهینه سازی بکارگیری انرژی نور فتوسنتزی توسط ریز جلبک ها
Cold resistance in plants: A mystery unresolved
مقاومت به سرما در گياهان: يك راز حل نشده
Cold Acclimation and Freezing Tolerance in Plants
سازگاري با سرما و تحمل انجماد در گياهان
Cytoskeleton and plant salt stress tolerance
اسکلت سلولی و تحمل تنش شوری گیاهان
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.)

Skip Navigation Links