مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش زیست دریا

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش زیست دریا به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش زیست دریا نمایید.

THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها
Antitumor Peptides from Marine Organisms
پپتیدهای ضد توموری ناشی از ارگانیسم های (موجودات زنده ی) دریایی
A Note on The Examination of Morphometric Differentiation Among Fish Populations: The Truss System
نکاتی در مورد تمایز مورفولوژیک در میان جمعیت های ماهی: سیستم تراس
Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle?
Sessile and sedentary macrofauna from the Pirapama Shipwreck, Pernambuco, Brazil
ماکروفونای چسبیده و ساکن ازshipwreck پیراپاما، پرنامباکو و برزیل

Skip Navigation Links