مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Bioinformatics and Intellectual Property Protection
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج
Organ printing: from bioprinter to organ biofabrication line
بافت و طرح ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
The evolutionary origin of orphan genes
منشأ تکاملی ژن های بی خانمان
Current Trends in Plant and Animal Population Monitoring
رویکردهای کنونی در پایش جمعیت گیاهان و حیوانات
Learning by Example in the Hippocampus
یادگیری به وسیله مثال در هیپوکامپ
An adaptive annotation approach for biomedical entity and relation recognition
یـک روش حــاشیـه نویسـی تطبیقـی برای مـوجـودیت هـای زیست پزشکـی و تشخیـص رابطـه
Interaction between circadian rhythms and stress
رابطه‌ی متقابل بین تنش و نواخت‌های شبانه‌روزی
Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your fertility
تاثیر فاکتورهای سبک زندگی بر سلامت باروری: کنترل قدرت باروری
Regulatory RNAs in Heart Failure
RNA های تنظیم کننده در نارسایی قلبی
Preclinical development of a miR-132 inhibitor for heart failure treatment
تولید پیش بالینی مهارکننده‌ی miR-132 برای درمان نارسایی قلبی
Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report
رمدسیویر برای درمان کووید-19--گزارش مقدماتی
Quinones Derived from Plant Secondary Metabolites as Anti-cancer Agents
کوئینون (کینون) های مشتق شده از متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان عوامل ضدسرطان
Current trends in chloroplast genome research
روش های کنونی برای تحقیقات در زمینه ژنوم کلروپلاستی
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9
Microvesicles as mediators of tissue regeneration
میکرو‌وزیکول‌ها به عنوان واسطه‌گرهای ترمیم بافت
Cancer genes and the pathways they control
ژن های سرطانی و مسیرهای کنترل کننده آن ها
The use of chromosomal microarray for prenatal diagnosis
استفاده از ریزآرایه کروموزومی برای تشخیص پیش زادی
Karyological studies of 10 Cirsium sect. Epitrachys (Asteraceae) species from Turkey
Deletions of 9p and the Quest for a Conserved Mechanism of Sex Determination
جهش های حذفی 9p و بررسی مکانیسم حفاظت شده تعیین جنسیت
Heap bioleaching of chalcopyrite: A review
بیولیچینگ توده ای کالکوپیریت: بررسی
Cell-free DNA Screening for Fetal Aneuploidy
غربالگری DNA آزاد جنین جهت بررسی آنیوپلوئیدی
نگرش های ساختاری به انتقال الکترون در یک سیتوکروم اکسیداز نوع caa3

Skip Navigation Links