مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 5)

Green synthesis of nanosilver as a sensor for detection of hydrogen peroxide in water pdf
سنتز سبز نانوذرات نقره به عنوان حسگر برای آشکارسازی پراکسید هیدروژن در آب word
CFD modelling of flow mal-distribution in an industrial ammonia oxidation reactor: A case study pdf
مدلسازی CFD سوء توزیع جریان در یک راکتور صنعتی اکسیداسیون آمونیاک: یک مطالعه موردی word
Preparation and properties of magnetic Fe3O4–chitosan nanoparticles pdf
تهیه نانو ذرات کیتوسان – Fe3O4 مغناطیسی و بررسی خصوصیات آن word
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
Characterizing petroleum hydrocarbons deposited on road surfaces in urban environments pdf
مشخصات هیدروکربن های نفتی انباشته‌شده روی سطوح جاده در محیط های شهری word
Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review pdf
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری word
نانوکامپوزیت های کیتوسان/ نقره : هم افزایی فعالیت ضد باکتری نانوذرات و یون های نقره word
Crystalline metal-organic frameworks (MOFs): synthesis, structure and function pdf
چارچوب های فلزی - آلی بلورین (MOF ها): سنتز، ساختار و عملکرد word
شناسایی خواص ویسکوالاستیک فیلم های ترکیب شامل پلی آنیلین و نانولوله های کربن word
سنتز نانو میله های پیریت FeS2 با یک روش هیدروترمال ساده و فعالیت فوتوکاتالیستی آن word
An analytical equation of state for ammonia at high temperatures and high pressures pdf
یک معادله حالت تحلیلی برای محلول آمونیاک در دماها و فشار های بالا word
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید