مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی نمایید.

پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک
پالایش آلودگی هوا توسط نانو ژنراتور برق مالشی یا triboelectric بادی به صورت خود شارژ:
Synthesis of Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and CoFe2O4 and Their Surface Modification by Surfactant Adsorption
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و CoFe2O4 و اصلاح سطحی آن ها با جذب سطح فعال
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم
review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD)
Substrate preference of a Geobacillus maltogenic amylase:A kinetic and thermodynamic analysis
ترجیح بسترهای ژئوباسیلوس مالتوژنیک آمیلاز؛ تجزیه و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی
The development of LC-MS
توسعه کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتری جرمی
Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors
Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه
Aluminum-based localized surface plasmon resonance for biosensing
رزونانس پلاسمونی سطحی جایگزیده‌ مبتنی بر آلومینیوم برای حسگرهای زیستی(بیوسنسورها)
Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites
CFD modelling of flow mal-distribution in an industrial ammonia oxidation reactor: A case study
مدلسازی CFD سوء توزیع جریان در یک راکتور صنعتی اکسیداسیون آمونیاک: یک مطالعه موردی
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز
The effect of addition of Nd and Ce on the microstructure and mechanical properties of ZM21 Mg alloy
اثر افزودن Nd و Ce بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم ZM21
A label-free electrochemical biosensor based on a DNA aptamer against codeine
حسگر زیستی الکتروشیمیایی بدون نشاندار بر اساس آپتامر DNA در برابر کدئین
Applications of Femtochemistry to Proteomic and Metabolomic Analysis
کاربرد فمتوشیمی در آنالیز پروتئوم و متابولومیک
Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei
Synthesis and characterization of antimicrobial crosslinked carboxymethyl chitosan nanoparticles loaded with silver
Structure and performance of ZnO/PVC nanocomposites
ساختار و عملکرد نانوکامپوزیت‌های ZnO/PVC
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر

Skip Navigation Links