مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محیط زیست به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی محیط زیست نمایید.

Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر
Parabens. From environmental studies to human health
پارابن ها، از مطالعات محیطی تا سلامتی انسان
Natural Deep Eutectic Solvents − Solvents for the 21st Century
حلال های یوتکتیک عمیق طبیعی – حلال هایی برای قرن 21
علف تخمیر شده به کاهش سولفات در تصفیه فاضلاب حاوی فلزات و سولفات کمک می کند
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی
Kinetics and isotherm studies of methylene blue adsorption onto polyaniline nanotubes base/silica composite
Manganese Oxychloride-Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water
حذف نیترات ها از آب با استفاده از اکسی کلرید منگنز-سیلیکای آبگریز اصلاح شده
Dioxins sources and current remediation technologies — A review
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک
Single polymer composites: a review
کامپوزیت های پلیمری منحصر به فرد
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور
Eliminating turbidity in drinking water using the mucilage of a common cactus
حذف کدورت در آب آشامیدنی با استفاده از صمغ یک کاکتوس معمولی
Adsorption of lead from water by thiol-functionalized SBA-15 silicas
جذب سرب از آب توسط اکسیدهای سیلسیوم SBA-15 عاملدار شده با تیول
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives
استابلایزرهای حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگارتر با محیط زیست
جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از محلولهای آبی توسط کربن فعال تهیه شده از هسته زردالو
Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminants in marine habitats
زیست پالایی آلاینده های هیدروکربنی نفت خام در زیستگاه های دریایی
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده
استخراج ترتیبی هیدروکربن های چندحلقه ای آروماتیک با استفاده از آب زیر مرحله بحرانی
A COMPREHENSIVE REVIEW ON BIOPOLYMERS
مروری مقایسه ای بر بیوپلیمرها

Skip Navigation Links