مقالات ترجمه شده شيمی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

خصوصیات مکانیکی هیدروژل های کامپوزیتی نانوفیبریل های سلولز و آلژینات
Analytical approaches for measuring pesticides, mycotoxins and heavy metals in vegetable oils: A review
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم
Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی
Characterization and Applications of Calcium Ferrites Based Materials Containing Active Oxygen Species
مشخصه‌یابی و کاربردهای مواد مبتنی بر فریت های کلسیم حاوی گونه های فعال اکسیژن
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New 2-Substituted Benzothiazole Derivatives
سنتز و فعالیت ضدمیکروبی برخی مشتقات بنزوتیازول 2-جایگزین شده
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11
Molecularly imprinted polymer particles: Formation, characterization and application
ذرات پلیمر قالب مولکولی: تشکیل، مشخصات و کاربردها
Capillary liquid chromatography separations using non-porous pillar array columns
جداسازی کروماتوگرافی مایع مویینه با استفاده از آرایه ستونی غیرمتخلخل
Ball milling in organic synthesis: solutions and challenges
آسیاب گلوله ای در سنتز مواد آلی: روش ها و چالش ها
The liquid–liquid phase separation and crystallization of vanillin in 1-propanol/water solution
جداسازی فاز مایع- مایع و تبلور وانیلین در محلول 1- پروپانول/آب

Skip Navigation Links