مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی ‌دارویی

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی ‌دارویی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی ‌دارویی نمایید.

Characteristics of Electrospun PVA-Aloe vera Nanofibres Produced via Electrospinning
Sample preservation for the analysis of antibiotics in water
محافظت از نمونه برای تجزیه و تحلیل آنتی بیوتیک ها در آب
The role of selenium in human conception and pregnancy
نقش سلنيوم در لقاح و بارداري انسان
N-Heterocyclic carbene metal complexes in medicinal chemistry
کمپلکس های فلزی N-هتروسیکل کاربن در شیمی داروئی
Electrochemical Immunosensors for Detection of Cancer Protein Biomarkers
حسگرهای ایمنی الکتروشیمیایی برای تشخیص پروتئین های شاخص سرطان
Morphology evolution of crystal populations: Modeling and observation analysis
تکامل مورفولوژی تعداد کریستالها:مدلسازی و بررسی مشاهدات
Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes
Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های 3T3-L1
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera)
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک
NATURAL POLYSACCHARIDE HYDROGELS AS NOVEL EXCIPIENTS FOR MODIFIED DRUG DELIVERY SYSTEMS : A REVIEW
هیدروژل های پلی ساکارید طبیعی به عنوان مواد جانبی جدید جهت اصلاح سیستم های تحویل دارو
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
Pharmaceutical Mini-Tablets, its Advantages, Formulation Possibilities and General Evaluation Aspects: A Review
Nanotechnology Based Drug Delivery at Cellular Level: a Review
دارورساني بر اساس فن آوري نانو در سطح سلولي: مقاله مروري
Oil Characteristics of Sweet and Sour Cherry Kernels
ویژگی های روغن هسته آلبالو شیرین و ترش
Functionalized sol–gel material for extraction of mercury II
مواد سُل-ژل عامل دار شده برای استخراج جیوه (II)

Skip Navigation Links