مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 7)

Lying and team incentives pdf
دروغگويی و مشوق های گروهی word
Factors Affecting Psychosocial and Motor Development in 3-Year-Old Children Who Are Deaf or Hard of Hearing pdf
عوامل تاثیرگذار بر رشد روانی اجتماعی و حرکتی کودکان 3 ساله ناشنوا و یا کم شنوا word
The Role of Parenting Styles in Psychosocial Development of Adolescents pdf
نقش سبک های فرزند پروری در رشد روانی - اجتماعی نوجوانان word
Relationships Between Spoken Word and Sign Processing in Children With Cochlear Implants pdf
رابطه مابين كلام و پردازش علامت در بچه‌هايي كه كاشت‌هاي حلزوني دارند word
The Philosophy for Children, an Ideal Tool to Stimulate the Thinking Skills pdf
فلسفه برای کودکان، روشی ایده آل برای شبیه سازی مهارت های فکری word
Executive Functions and Behavioral Problems in Deaf and Hard-of-Hearing Students at General and Special Schools pdf
کارکردهای اجرایی و مشکلات رفتاری در دانش آموزش ناشنوا و کم شنوای مدارس عادی و استثنایی word
Cultural differences in how individuals explain their lying and truth-telling tendencies pdf
تفاوت های فرهنگی در نحوه تبیین گرایش افراد به دروغگویی و راستگویی word
Mental rotation in blind and sighted adolescents: The effects of haptic strategies pdf
چرخش ذهنی در نوجوانان بینا و نابینا: تأثیر استراتژی های لمسی word
Comparison of two nonverbal intelligence tests among children who are deaf or hard-of-hearing pdf
مقایسه دو آزمون هوش غیر کلامی در میان کودکان ناشنوا و کم شنوا word
Evaluation of the attentional capacities and working memory of early and late blind persons pdf
ارزیابی ظرفیت توجه و حافظه فعال در افراد نابینای اولیه و نابینای ثانویه word
Role of Gender and Education in Parental Attitude towards Mental Retardation pdf
نقش جنسیت و تحصيلات در نگرش والدین نسبت به عقب ماندگی ذهنی word
Health effects of viewing landscapes – Landscape types in environmental psychology pdf
اثرات بهداشتي مشاهده مناظر- انواع چشم اندازها در روانشناسي محيطی word
Classroom Management and National Professional Standards for Teachers: A Review of the Literature on Theory and Practice pdf
مدیریت کلاس درس و استانداردهای حرفه ای ملی برای معلمان: بررسی ادبیات در نظریه و کاربرد word
Internet Addiction in adolescence: Neurobiological, psychosocial and clinical issues pdf
اعتیاد به اینترنت در نوجوانان: مسائل عصب زیست شناختی، روانشناختی و بالینی word
Group Counseling for Reducing the Anxiety in Parents of Children with Autism pdf
مشاوره گروهی برای کاهش اضطراب در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم word
Who am I if I am not like my group? Self-uncertainty and feeling peripheral in a group pdf
اگر شبیه گروهم نیستم پس چه کسی هستم؟ عدم اطمینان به خود و احساس در حاشیه بودن word
Early responders and remitters to exposure-based CBT for pediatric OCD pdf
بهبودیابندگان و پاسخ دهندگان زودهنگام به CBT مبتنی بر مواجهه برای درمان OCD اطفال word
The Role of Art and Music Therapy Techniques in the Educational System of Children with Special Problems pdf
نقش تکنیکهای موزیک درمانی و هنر درمانی در سیستم آموزشی کودکانِ با مشکلات خاص word
Experiences of women living with borderline personality disorder pdf
تجربیات زنان مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی word
Emotional reasoning and anxiety sensitivity: Associations with social anxiety disorder in childhood pdf
استدلال هیجانی و حساسیت به اضطراب: روابط میان اختلال اضطراب اجتماعی در کودکی word
future of psychometrics: ask what psychometrics can do for psychology pdf
آینده روان سنجی: روان سنجی چه کاری می تواند برای روانشناسی انجام دهد word
Self-criticism as a mediator in the relationship between unhealthy perfectionism and distress pdf
تاثیر انتقاد از خود در رابطه بین کمال گرایی ناسالم و پریشانی روانی word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید