مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ و آموزش‌ کودکان ‌استثنایی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ و آموزش‌ کودکان ‌استثنایی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ و آموزش‌ کودکان ‌استثنایی نمایید.

Treatment of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Irritability: Results From the Multimodal Treatment Study of Children With ADHD
درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی ADHD و تحریک پذیری : نتایج حاصل از مطالعه درمانی مرکب در کودکان دارای اختلال ADHD
Family Adaptation, Coping and Resources Parents of Children With Developmental Disabilities and Behaviour Problems
سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری
Early identification: Language skills and social functioning in deaf and hard of hearing preschool children
شناسایی زودهنگام مهارت های زبانی و عملکرد اجتماعی در کودکان پیش دبستانی ناشنوا و کم شنوا
Teaching Gifted Children in Regular Classroom in the USA
آموزش کودکان سرآمد در کلاس های عادی آمریکا
Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support
والدين بچه‌هاي مبتلا به سندرم اسپنگر يا ناتواني‌هاي يادگيري: محيط خانواده و حمايت اجتماعي
Emotional reasoning and anxiety sensitivity: Associations with social anxiety disorder in childhood
استدلال هیجانی و حساسیت به اضطراب: روابط میان اختلال اضطراب اجتماعی در کودکی

Skip Navigation Links