مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Novel window on early human neurodevelopment via fetal exosomes in maternal blood
دریچه ای نوین در حوزه رشد عصبی اولیه انسان ها و اگزوسوم های جنین در خون مادر
Genetic and environmental influences on applied creativity: A reared-apart twin study
تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی: مطالعه ای بر روی دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته
To disclose or not to disclose? Status distance and self-disclosure in diverse environments
خودافشایی، آری یا خیر؟! فاصله موقعیت و خود افشایی در محیط های گوناگون
Task and relationship conflict in short-term and long-term groups The critical role of emotion regulation
تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت: نقش بحراني كنترل هيجان
The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
تنهایی و نشانه های افسردگی در بین سالمندان: نقش واسطه امید به زندگی ذهنی
An Overview of Positive Interaction between Exercise and Mental Health
بررسی تعامل مثبت میان ورزش و سلامت ذهنی
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی
Innovative methods of teaching and learning
روش‌های نوین تدریس و یادگیری
Achievement motivation, academic self-concept and academic achievement among high school students
انگیزه پیشرفت، خودانگاره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان
Effect of motivational interviewing on quality of life in patients with epilepsy
تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع
Post-traumatic stress disorder: a state-of-the-art review of evidence and challenges
اختلال استرس پس ضربه: بررسی تخصصی شواهد و چالش‌ها
Saliency modulates behavioral strategies in response to social comparison ⁎
بارز بودن، استراتژی‌های رفتاری را در واکنش به مقایسه اجتماعی تعدیل می‌کند
Intellectual history and language
تاریخ فکری و زبان
Determinants of Women’s Sexual Dissatisfaction: Assessing a Cognitive-Emotional Model
عوامل تعیین‌کننده‌ی نارضایتی جنسی زنان: ارزیابی مدل شناختی-احساسی
Art therapies in cancer d A non-negligible beauty and benefit
هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی
Parent Involvement and Children's Academic and Social Development in Elementary School
مشارکت والدین و توسعه ی علمی و اجتماعی کودکان در مدارس ابتدایی
Emotional Disorders in Learning Disabled Adolescents
اختلالات هیجانی در نوجوانان دارای مشکلات یادگیری
Family social capital and delinquent involvement
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری

Skip Navigation Links