مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ عمومی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ عمومی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ عمومی نمایید.

The cognitive control of emotion
کنترل شناختی هیجان
Pedagogical strategies for continuous training in the police system
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس
Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review
رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند
Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی
The challenges of the mobile technology in the young adult education
چالش‌های فن‌آوری همراه در آموزش جوانان
Third Places and the Social Life of Streets
مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها
Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence
دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان
Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity
هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه
Decision making under stress: A selective review
تصمیم گیری تحت استرس : یک بررسی انتخابی
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها
Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women
آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند
Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks
تأثير مشخصات محيطي بر روي فعاليت جسماني در ميان نوجوانان چاق: پارك‌هاي محله‌اي شهري
Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students
هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی در بین دانشجویان
Review The two-process theory of face processing: Modifications based on two decades of data from infants and adults
نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان
The relationship between emotional intelligence and marital status in sample of college students
رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه
Elderly Sexual Offenders: Two Unusual Cases
مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول
Through the Looking Glass: Class and Reality in Television
طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده
Effects of Permeability on Perceived Enclosure and Spaciousness
اثرات نفوذپذیری بر وسعت و محدوده محیطی درک شده
Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support
والدين بچه‌هاي مبتلا به سندرم اسپنگر يا ناتواني‌هاي يادگيري: محيط خانواده و حمايت اجتماعي
Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear
نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس
وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی
The family processes, family content and adolescence emotional problems
فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی
Position and Item Difficulty Change in an IRT-Based Common Item Equating Design
تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ
Applying Piaget’s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction
بكارگيري نظريه رشد شناختي پياژه براي آموزش رياضيات

Skip Navigation Links