مقالات ترجمه شده علوم تربيتی (صفحه 2)

ICT Integration Models into Middle and High School Curriculum in The USA pdf
Views of Elementary Education Students Related To Science and Technology Teaching Process pdf
دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری word
پیاده سازی کلاس درس معکوس با استفاده از رسانه های دیجیتال: مقایسه برداشت دو گروه جمعیتی مختلف word
تحقيقي در خصوص رضايت دانشجو در دانشگاه‌هاي پاكستان: در دانشگاه بهاءالدين زكريا، پاكستان word
Vocational education and training: dual education and economic crises pdf
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی word
Pedagogical strategies for continuous training in the police system pdf
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس word
Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research pdf
فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن word
Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice pdf
تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی word
فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات word
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation pdf
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها word
Leadership in Higher Education pdf
رهبري در آموزش عالي word
An Overview of Grounded Theory Design in Educational Research pdf
بررسی اجمالی فرآیند نظریه پردازی بنیادی (داده بنیاد) در پژوهش آموزشی word
The economics of education and educational science pdf
اقتصاد آموزش و پرورش به عنوان علوم آموزشی word
Problem Oriented Project Based Learning (POPBL) in Promoting Education for Sustainable Development pdf
یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار word
Creating a Love for Science for Elementary Students through Inquiry-based Learning pdf
ایجاد عشق و علاقه به علم برای دانش آموزان ابتدایی از طریق یادگیری مبتنی بر تحقیق word
An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies pdf
یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی word
Using Complexity Theory to Make Sense of the Curriculum pdf
بکارگیری نظریه پیچیدگی برای معناسازی برنامه درسی word
Pedagogical affect, student interest, and learning performance pdf
تاثیرات وابسته به آموزش - علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری word

سایر مقالات ترجمه شده علوم تربيتی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید